Zamyslenie na deň 8.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ezechiel 33,10-20

10 Ale ty, človeče, povedz domu Izraela: Takto hovorievate: Ako ostaneme nažive, keď naše priestupky a hriechy nás zaťažujú a my hynieme pre ne? 11 Povedz im: Akože žijem – znie výrok Hospodina, Pána – nemám záľubu v smrti bezbožného, ale v tom, že sa bezbožný odvráti od svojho spôsobu života a bude žiť. Odvráťte sa, odvráťte od svojich zlých spôsobov života! Prečo máte vymrieť, dom Izraela? 12 Ty však, človeče, povedz synom svojho ľudu: Spravodlivosť nezachráni spravodlivého v deň, keď spácha priestupok; ani bezbožný nepadne pre bezbožnosť v ten deň, keď sa dopustí hriechu. 13 Ak poviem spravodlivému: Určite ostaneš nažive! ale on sa spoľahne na svoju spravodlivosť a bude páchať neprávosť, nijaké jeho spravodlivé skutky sa nepripomenú, ale zomrie pre svoju neprávosť, ktorú spáchal. 14 Ak poviem bezbožnému: Určite zomrieš! ale on sa odvráti od svojho hriechu a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, 15 takže bezbožný vráti záloh a nahradí, čo ulúpil, ak sa bude spravovať ustanoveniami života, ak nespácha neprávosť, určite bude žiť a nezomrie. 16 Nijaké jeho hriechy, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať. Uskutočňoval právo a spravodlivosť, určite bude žiť. 17 Avšak synovia tvojho ľudu hovoria: Cesta Pánova nie je správna, hoci ich cesta nie je správna. 18 Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a dopustí sa neprávosti, zomrie pre tieto veci. 19 Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, pre tieto veci bude žiť. 20 A predsa hovoríte: Pánova cesta nie je správna. Každého z vás budem súdiť podľa jeho spôsobu života, dom Izraela!


Boh nehľadí na minulosť. Cirkev býva kritizovaná, že odpovedá na otázky, ktoré dnes už nik nekladie. Z knihy Ezechiel počujeme otázku, ktorá síce tiež v súčasnosti temer nezaznieva, no nie pre neaktuálnosť, ale pre jej nepohodlnosť: „Ako ostaneme nažive, keď naše priestupky a hriechy nás zaťažujú a my hynieme pre ne?“ Potrebujeme si ju klásť, duchovne precitnúť, priznať si svoje previnenia, pocítiť nad nimi účinnú ľútosť. My spravidla ostrejšie vidíme chyby druhých, ako svoje. Preto by sme mali žasnúť nad Božou trpezlivosťou, ďakovať, že Pán nám zhovieva, napriek našej neochote k zmene života. Pánovo posolstvo je jasné: Boh sa neteší, keď niekto hynie, ale chce, aby sme sa odvrátili od svojich zlých spôsobov. Pritom vzťah k Bohu nie je ako tehlička zlata, ktorú si zamkneme do trezoru a je tam raz navždy „zazichrovaná“. Podobá sa skôr kvetu, ktorý nanovo potrebuje prijímať svetlo, teplo a vlahu Božieho slova. Bez neho hynie. Kto sa samospravodlivo spolieha, že tým, že sa v minulosti osvedčil, má u Boha vyhraté, nech očakáva zlý koniec. Naopak, kto počúva Pána, koná podľa Jeho slova, v toho žití Boh škrtne všetko, čo bolo dosiaľ zlé, odpustí mu a dá nový začiatok, nový život. Bude zachránený. Pán Boh sa totiž nedíva na to, akí sme boli v minulosti, ale na to, či sa chopíme a držíme Jeho zachraňujúcej ruky teraz.
Autor: Martin Šefranko
Pieseň: ES 482


Hospodine, rozpomeň sa a nezruš svoju zmluvu s nami! Jeremiáš 14,21

Boh nám vyzdvihol roh spasenia v dome svojho služobníka Dávida, aby učinil milosrdenstvo s našimi otcami a rozpomenul sa na svoju svätú zmluvu. Lukáš 1,69.72


1.Mojžišova 13,5-12(13-18) :: MODLÍME SA ZA: Švábovce (Ta)