Zamyslenie na deň 7.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ezechiel 20,30-44

30 Teda povedz domu Izraela: Takto vraví Hospodin, Pán: Či sa budete poškvrňovať podľa spôsobu svojich otcov a či chcete smilne nasledovať svoje hnusné modly? 31 I donášaním svojich darov, prevádzaním svojich synov cez oheň ste sa poškvrňovali pri všetkých svojich modlách až dodnes. A ja by som vám mal dovoliť, aby ste sa ma dopytovali, ó dom Izraela? Akože žijem – znie výrok Hospodina, Pána – nedovolím vám, aby ste sa ma dopytovali.

32 To, čo vám prichádza na um, sa zaručene nestane, totiž, keď hovoríte: Budeme ako pohania a čeľade iných krajín a budeme vzývať drevo a kameň! 33 Akože žijem – znie výrok Hospodina, Pána – pevnou rukou, vystretým ramenom a vyliatou prchkosťou budem kraľovať nad vami. 34 Vyvediem vás spomedzi národov a zhromaždím vás z krajín, do ktorých som vás rozptýlil pevnou rukou, vystretým ramenom a vyliatou prchkosťou. 35 Zavediem vás na púšť národov a tam sa budem s vami súdiť tvárou v tvár. 36 Ako som sa súdil s vašimi otcami na púšti Egypta, tak sa budem súdiť s vami – znie výrok Hospodina, Pána. 37 Prevediem vás popod palicu, uvediem vás do zväzku zmluvy 38 a vylúčim z vás tých, ktorí sa mi vzpierajú a protivia; vyvediem ich z krajiny, v ktorej žijú ako cudzinci, ale na pôdu Izraela nedôjdu. Potom poznáte, že ja som Hospodin. 39 Ale vy, dom Izraela – tak vraví Hospodin, Pán – ak ma nechcete počúvať, choďte každý za svojimi modlami a slúžte im. Avšak neznesväcujte už moje sväté meno svojimi darmi a svojimi modlami. 40 Na mojom svätom vrchu, na vysokom vrchu Izraela – znie výrok Hospodina, Pána – tam mi bude slúžiť celý dom Izraela, všetci, ktorí sú v krajine, tam ich milostivo prijmem a budem požadovať vaše pozdvihované dávky i prvotiny vašich darov so všetkými vašimi posvätnými darmi. 41 Pri príjemnej vôni vás milostivo prijmem, keď vás vyvediem spomedzi národov a zhromaždím z krajín, do ktorých som vás roztrúsil, a dokážem sa ako Svätý pred zrakmi pohanov. 42 A poznáte, že ja som Hospodin, keď vás uvediem na pôdu Izraela, do krajiny, o ktorej som zdvihnutou rukou prisahal, že ju dám vašim otcom. 43 Tam sa rozpomeniete na svoje cesty i na všetky svoje skutky, ktorými ste sa poškvrňovali, a sami sebe sa budete oškliviť pre všetky svoje zlé skutky, ktoré ste popáchali. 44 Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď to urobím s vami kvôli svojmu menu, a nie podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich skazonosných skutkov, dom Izraela – znie výrok Hospodina, Pána.


Utekajme pred modlárstvom! Ezechiel bol v r. 597 pr. Kr. s izraelským ľudom odvlečený do babylonského zajatia. Tam ho Pán Boh povolal za proroka. Stal sa Božím hovorcom, pastierom a strážcom. Izraelci nechápali svoju situáciu. Prorok im otváral oči: „Pán Boh si Vás vyvolil za Svoj ľud, ale vy ste sa Mu celkom spreneverili. Hrešili ste a hrešíte podľa spôsobu pohanov – oddávate sa modlárstvu. Hospodin vystrel na Vás svoju trestajúcu ruku, nie však, aby Vás zničil, ale aby ste sa celým srdcom navrátili k Nemu“ (Žid 12,6-7). Pokánie je jediná cesta nápravy pre súčasnosť i nádejnú budúcnosť. – – Biblia je svedectvom, že s hriechom modlárstva sa Boží ľud nikdy nevyrovnal (Joz 24,15; 1Král 18,21; 1K 10,14). Ako je to s modlárstvom dnes v postmodernej dobe? Dosahuje veľké rozmery. Kazí kvalitu nášho života a stáva sa jeho hrozbou. Napr. kult mamony ženie ľudí k sprenevere peňazí, k podvodom, zločinom a surovým vraždám. Kult tela znehodnotil jeden z najcennejších Božích darov – lásku – a zhodil ju do blata. Kult egocentrizmu zanechal svoje smutné pamätníky v Osvienčime, Moskve i na iných miestach sveta a stále sa tlačí do popredia a rozsieva utrpenie. Luther hovorí: „Ak nechceš slúžiť pravému Bohu, staneš sa otrokom a hračkou modiel.“ Čo je to modla? Modla je to, čo si človek stavia miesto Pána Boha na prvé miesto vo svojom myslení, zameraní a úsilí. Utekajme pred modlárstvom.
Autor: Rastislav Hvožďara
Pieseň: ES 690


Nech sa nechváli ten, čo sa opasuje, tak ako ten, čo sa odpasuje. 1.Kráľov 20,11

Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, a pomalý k hnevu. Lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosť pred Bohom. Jakub 1,19-20


2.Korintským 10,1-6 :: MODLÍME SA ZA: Štrba (Ta)