Zamyslenie na deň 7.1.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 4,1-13

1 Ježiš, plný Ducha Svätého, vrátil sa od Jordánu a Duch vodil Ho po púšti štyridsať dní, 2 kde Ho diabol pokúšal. Nič nejedol v tie dni; a keď sa pominuli, vyhladol. 3 Vtedy Mu povedal diabol: Ak si Syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. 4 Ale Ježiš mu odpovedal: Napísané je: Nie samým chlebom žiť bude človek ale každým slovom Božím. 5 Nato vyviedol Ho hore, ukázal Mu odrazu všetky kráľovstvá sveta a 6 povedal Mu diabol: Dám ti všetku túto moc a slávu; lebo dostal som ju a dám ju, komu chcem. 7 Ak sa teda pokloníš predo mnou, Tvoje bude všetko. 8 Ježiš mu odpovedal: Preč odo mňa, satan, lebo napísané je: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu budeš slúžiť. 9 Potom viedol Ho do Jeruzalema, postavil Ho na okraj nástrešia chrámu a povedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa odtiaľto. 10 Veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe, aby Ťa chránili, 11 a zachytia Ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. 12 Odpovedal mu Ježiš: Povedané je: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! 13 Keď diabol skončil všetko pokúšanie, odišiel na čas od Neho.


Odolajme zlu! Máme za sebou prvé januárové dni. Ešte stále máme v pamäti naše novoročné predsavzatia, že: odoláme lenivosti a začneme cvičiť; budeme sa zdravšie stravovať… Poznáte to, však? Naše dobré úmysly často zmarí pohodlnosť, rozptýlená pozornosť, zmena priorít a odsúvanie predsavzatí. „Veď je to ľudské… “ Isteže! Nečakajme však potom výsledky. – – V biblickom texte je reč o pokúšaní Pána Ježiša Krista na púšti. Povieme si: my sme len ľudia, ale On je Boh, a preto odolal. Odolal nielen pre svoju božskú podstatu, ale preto, lebo bol zásadový. Konal tak, ako veril, že je správne konať. Bol dôsledný a neutekal pred zodpovednosťou – postavil sa zlu! Dokázal veci dotiahnuť do konca, neskončil uprostred skúšky, či neistoty. – – Keďže sme uverili v Pána Ježiša Krista a On sa stal naším vzorom – viery a konania, tak by sme sa znova a znova mali usilovať o to, aby sme boli precízni a zásadoví v okamihoch, kedy na nás dolieha slabosť alebo zložitá životná situácia. Nehľadajme výhovorky, keď sa máme postaviť voči nespravodlivosti, neprávosti a nenechajme sa vtiahnuť do intríg! Neubližujme ostatným! Slovom ani činom. Odolajme malosti, prízemnosti, neúctivosti a nekultúrnosti. To všetko je v našich silách. Nech nás v dobrom správaní a zmýšľaní posilňuje náš Nebeský Otec.
Modlitba: Ďakujeme, Ježišu, že si odolal v pokúšaní. Prosíme, posilňuj nás v našich zápasoch. Ďakujeme za Tvoje slovo, ktorým môžeme odraziť útoky toho Zlého. Amen.
Pieseň: ES 519
Autor: Eva Bachletová


Tvoj som, zachráň ma. Žalm 119,94

Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám. Ján 15,7


1.Jánov 3,1-6 :: Modlíme sa za: Badín (Zv)