Zamyslenie na deň 7.8.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 8,18-22

18 Keď Ježiš videl okolo seba zástup, prikázal prejsť na druhú stranu. 19 I prišiel jeden zákonník a povedal Mu: Majstre, pôjdem za Tebou, kamkoľvek by si šiel. 20 Odpovedal mu Ježiš: Líšky majú dúpätá a nebeskí vtáci hniezda, ale Syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. 21 Zas iný z učeníkov Mu povedal: Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. 22 Ale Ježiš mu riekol: Nasleduj ma! A mŕtvi nech si pochovávajú svojich mŕtvych.


Stopky v živote. Keď sme nadšení z Ježišových skutkov a plní odhodlania pre život s Ním, nemyslíme na ťažké chvíle, ktoré môžu prísť. Cítime sa ako odvážni hrdinovia, pre ktorých nič nie prekážkou. Pán Ježiš o tom všetkom veľmi dobre vie a otvorene hovorí, že život s Ním prináša so sebou mnohé úskalia. Predstavte si, že s nasledovaním Božieho Syna je spojené aj nepochopenie, či neprijatie. Keďže On nás dokonale pozná, vie, čo je v našich možnostiach. Vie, kto a čo zvládne a ako sa zachováme v jednotlivých ťažkých chvíľach, napr. pri doopatrovaní svojich rodičov až do konca ich života. Preto – pre nás možno prekvapujúco – odhovára dotyčných mužov… Každý človek je však pre Krista vzácny a súčasne každý je povolaný k inému životu viery. Nie všetci máme predpoklady na to, aby sme uniesli ťarchu zodpovednosti, napr. pri práci s konkrétnymi ľuďmi. Skúmajme a poznajme svoje možnosti! Buďme Pánu Bohu vďační aj za STOPKY, ktorými nás zastavuje a vedie k zamysleniu nad tým, čo presne od nás chce! Jemu nejde o naše chvíľkové nadšenie a potom odpadnutie, ale o vieru, ktorá prináša každodenný, spokojný život.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Duchu Svätý, že si nás povolal do Kristovho tela! Každého ako iný „orgán“. Každého na inú službu. Radujeme sa z tejto pestrosti. Veď nás, aby sme konali podľa svojho určenia, ktoré máme od Boha! Obdar nás láskou a zbav nás pýchy! Amen.
Pieseň: ES 472
Autor: Erika Pospíšilová


Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. Micheáš 5,1

Čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho niet, (vyvolil si), aby zničil to, čo je. 1.Korintským 1,28


Skutky apoštolov 10,(21-23)24-36 :: Modlíme sa za: Spišská Nová Ves (Ta)