Zamyslenie na deň 7.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 6,1-7,1

1 Truhla Hospodinova bola v krajine Filištíncov sedem mesiacov. 2 Potom Filištínci zvolali kňazov a veštcov a hovorili: Čo máme robiť s truhlou Hospodinovou? Poraďte nám, ako ju poslať na jej miesto. 3 Tí odpovedali: Ak pošlete truhlu Boha Izraela späť, neposielajte ju naprázdno, ale dajte jej obeť za vinu, potom sa uzdravíte a dozviete sa, prečo neodstúpila od vás Jeho ruka. 4 Opýtali sa: Akú obeť za vinu jej máme dať? Odpovedali: Podľa počtu filištínskych kniežat dáte päť zlatých vredov a päť zlatých myší, lebo tá istá rana stihla vás všetkých i vaše kniežatá. 5 Urobte napodobeniny svojich vredov a podoby myší, ktoré hubia krajinu, a vzdajte česť Bohu Izraela! Azda bude ľahšia Jeho ruka nad vami, nad vaším bohom i nad vašou krajinou. 6 Prečo by ste si chceli zatvrdiť srdcia, ako si ich zatvrdili Egypťania a faraón! Keď na nich dokázal svoju moc, prepustil ich a odišli. 7 Teraz choďte, zhotovte nový voz a vezmite dve otelené kravy, ktoré nemali jarmo na sebe, kravy zapriahnite do voza a ich teľce odveďte od nich domov. 8 Potom vezmite truhlu Hospodinovu a naložte ju na voz. Ale zlaté predmety, ktoré ste jej dali ako obeť za vinu, položte do skrinky po jej boku; odošlite ju, nech ide! 9 Pozorujte: ak pôjde cestou k svojim hraniciam, smerom na Bétšemeš, tak nám On spôsobil to veľké zlo, ale ak nie, budeme vedieť, že sa nás nedotkla Jeho ruka, ale že sa to stalo náhodou. 10 Mužovia urobili tak: vzali dve otelené kravy, zapriahli ich do voza a teľce zadržali doma. 11 Truhlu Hospodinovu položili na voz, tiež skrinku i zlaté myši i napodobeniny svojich vredov. 12 Kravy šli rovno cestou na Bétšemeš. Išli priamym smerom a stále bučali; a neodchýlili sa ani napravo ani naľavo. Filištínske kniežatá šli za nimi až po chotár Bétšemešu. 13 Bétšemešania práve žali pšenicu v doline. Keď sa začali pozorne dívať, uzreli truhlu; potešili sa, že ju vidia. 14 Keď voz došiel na pole Józuu Bétšemešského, zastavil sa tam. Bol tam práve veľký kameň. Keď po štiepali drevo z voza, obetovali kravy ako spaľovanú obeť Hospodinovi. 15 Lévíjci zložili truhlu Hospodinovu a skrinku, čo bola pri nej, v ktorej boli zlaté napodobeniny, a položili ju na ten veľký kameň. Mužovia z Bétšemeša obetovali spaľované obete, prinášali v ten deň zábitné obete Hospodinovi. 16 Päť kniežat filištínskych to videlo a vrátilo sa do Ekrónu ešte v ten deň. 17 Zlaté vredy, ktoré dali Filištínci Hospodinovi v obeť za vinu, boli tieto: Za Ašdód jeden, za Gazu jeden, za Aškalón jeden, za Gat jeden a za Ekrón jeden. 18 Zlatých myší bolo toľko, koľko filištínskych miest patriacich piatim kniežatám, od ohradeného mesta až po neohradenú dedinu, a svedkom je veľký kameň, na ktorý položili truhlu Hospodinovu a ktorý je tam až podnes na poli Józuu Bétšemešského. 19 Hospodin pobil z mužov bétšemešských tých, ktorí pozerali do truhly Hospodinovej; pobil z ľudu sedemdesiatich mužov, a preto ľud smútil, že Hospodin dopustil taký veľký úder. 20 Vtedy povedali mužovia z Bétšemešu: Kto môže obstáť pred Hospodinom, týmto svätým Bohom? A ku komu má od nás odísť? 21 I vyslali poslov k obyvateľom Kirjatjeárímu s odkazom: Filištínci už vrátili truhlu Hospodinovu, príďte a odneste si ju k sebe!

7, 1 Vtedy mužovia z Kirjatjeárímu prišli a odniesli truhlu Hospodinovu; zaniesli ju na vŕšok k domu Abínádába a jeho syna Eleázára posvätili, aby strážil truhlu Hospodinovu.


Zdanlivo porazený víťazí. Vieme, že vrcholom pôstneho obdobia je veľkopiatková smrť Pána Ježiša na dreve golgotského kríža a Jeho pochovanie do nového hrobu. Na prvý pohľad sa zdalo, že je všetko stratené. Ten, ktorý o Sebe vyhlasoval, že je Boží Syn, ostal porazený. – – Podobné pocity vládli aj vo vyvolenom národe po tom, ako sa truhla zmluvy ocitla vo filištínskom „zajatí“. Prejavy Božej moci však na seba nenechali dlho čakať. Modla Dágona bola poškodená, ľudia boli ranení nepríjemnými chorobami. Kňazi a veštci pochopili, že musia Truhlu vrátiť. Neposielajú ju len tak, pridávajú obetné dary, dokonca zhotovujú špeciálny voz s nezvyčajným záprahom. Samotné vrátenie sprevádzajú zvláštne udalosti… Tým všetkým sa zamedzilo vzniku pochybností, ktoré by popierali Božie riadenie. Kravy napriek materskému pudu, ktorý ich láka k teliatkam, odvážajú Truhlu opačným smerom, k Izraelu. Tam ju vďačne prijímajú Levíjci. Hospodin sa nenechal zahanbiť, Filištínci museli uznať Jeho moc. On rovnako neopustil ani Svojho Syna, nášho veľkonočného víťaza…
Modlitba: Pane Bože! Opäť sú tu Dágoni, či iné modly. Toľkí ľudia ich uctievajú! Ukáž im, že si skutočným Bohom, a tak ich zachráň! Osloboď ich! Daruj im Svoju lásku a vzťah s Tvojím Synom, ktorý je taký úžasný! Amen.
Pieseň: ES 150
Autor: Norbert Hajský


Ale Hospodin je útočiskom pre Svoj ľud a pevnosťou pre Izraelcov. Joel 4,16

Mali sme pevné povzbudenie (my), ktorí snažíme uchopiť ponúkanú nádej. Táto je ako bezpečná a pevná kotva našej duše. Židom 6,18-19


Kolosenským 3,(5-7)8-11 :: Modlíme sa za: Krajné (My)