Zamyslenie na deň 8.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 7,2-17

2 Od toho dňa, čo truhla Hospodinova ostala v Kirjatjeáríme, uplynulo mnoho dní, ba prešlo už dvadsať rokov, a celý dom izraelský vzdychal za Hospodinom. 3 Vtedy Samuel prehovoril k celému domu izraelskému: Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi a ak odstránite cudzích bohov zo svojho prostredia, i aštarty, a ak si upriamite srdcia na Hospodina a budete slúžiť Jemu samému, vytrhne vás z ruky Filištíncov. 4 Nato synovia izraelskí odstránili baalov i aštarty a slúžili samému Hospodinovi. 5 Vtedy povedal Samuel: Zhromaždite celý Izrael do Micpy, a ja sa budem modliť za vás k Hospodinovi. 6 Zhromaždili sa teda do Micpy, načierali vodu a vylievali ju pred Hospodinom. Postili sa do toho dňa a vyznávali tam: Zhrešili sme proti Hospodinovi. Samuel však súdil Izraelcov v Micpe. 7 Keď sa Filištínci dopočuli, že sa Izraelci zhromaždili do Micpy, filištínske kniežatá vytiahli proti Izraelu. 8 Keď to Izraelci počuli, báli sa Filištíncov. Izraelci hovorili Samuelovi: Neprestávaj za nás volať o pomoc k Hospodinovi, nášmu Bohu, aby nás vyslobodil z rúk Filištíncov. 9 Vtedy Samuel vzal jedno jahňa, čo ešte cicalo, a obetoval ho celé ako spaľovanú obeť Hospodinovi. I volal Samuel o pomoc k Hospodinovi za Izraelcov a Hospodin ho vyslyšal. 10 Keď Samuel obetoval spaľovanú obeť, Filištínci sa priblížili do boja proti Izraelcom. Ale Hospodin zahrmel v ten deň veľkým dunením nad Filištíncami a predesil ich, takže utrpeli porážku od Izraela. 11 Nato Izraelci vytiahli z Micpy, prenasledovali Filištíncov a bili ich až po miesto pod Bét-Károm. 12 Vtedy vzal Samuel kameň, postavil ho medzi Micpu a Šén, dal mu meno Eben-Ézer a riekol: Až potiaľto pomáhal nám Hospodin. 13 Filištínci boli tak pokorení, že už viac nevtrhli na územie Izraela. A ruka Hospodinova doliehala na Filištíncov po všetky Samuelove dni. 14 Navrátili sa aj mestá, ktoré Filištínci odobrali Izraelu. Izrael aj jeho okolie vytrhol z moci Filištíncov od Ekrónu až po Gat. Tak nastal pokoj medzi Izraelom a Amorejcami. 15 Samuel spravoval Izrael po všetky dni svojho života. 16 Chodieval z roka na rok a obchádzal Bétel, Gilgál a Micpu a súdil Izrael na všetkých týchto miestach. 17 Potom sa navracal do Rámy, lebo tam mal svoj dom, a aj tam súdil Izrael. I postavil tam oltár Hospodinovi.


„Odstráňte cudzích bohov zo svojho stredu!“ (v.3). Izrael prežíva ťažké obdobie. A hoci truhla zákona Boha Izraelovho, keď im ju Filištínci vrátili, bola už 20 rokov na jeho území, predsa mali vo svojom strede cudzích bohov. „A celý dom izraelský vzdychal za Hospodinom (v.2), chýbal mu ich živý Boh, žialili za Ním. Poznávajú, že žiadne „aštarty“, či „Bálovia“ im v ťažkostiach nedokážu pomôcť. „Vtedy Samuel prehovoril k celému domu izraelskému: Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi a ak odstránite cudzích bohov zo svojho prostredia,“ zažijete vyslobodenie. Ľud Samuela poslúchol, odstránil bôžikov, činil pokánie a vyznával: Zhrešili sme proti Hospodinovi“ (v.6). Samuel sa modlil za ľud k Hospodinovi, obetoval baránka a Pán Boh ich zachraňoval pred nepriateľmi. – – Možno aj ty si v situácii, keď prežívaš nie najlepšie duchovné časy. Možno doma na poličke „prachom zapadá“ Božie Slovo, a hoci ho máš, i napriek tomu cudzí „bohovia“ ovládajú tvoju myseľ, vôľu a rozhodovanie (počítač, TV, peniaze, auto, dom, sláva, kariéra, moc…) a zdá sa, že už to nezvládaš. Pán Ježiš je tým jediným a dokonalým Baránkom, ktorý sa obetoval aj za teba. Obráť sa k Nemu a uver Mu, aby si bol vyslobodený od rôznych bôžikov a mal večný život!
Modlitba: Odpusť mi, Bože, že som si urobil bohov z peňazí, obrazovky, športu, záhrady, domu, človeka… ale hlavne zo seba. Odpusť, že sa vždy neriadim Tvojou vôľou, ale svojou. Odpusť a prevezmi vládu nado mnou. Amen.
Pieseň: ES 231
Autor: Vladimír Peter


Ja som Hospodin, to je moje meno; Svoju slávu inému nedám, ani Svoju chválu modlám. Izaiáš 42,8

My máme jediného Boha – Otca, z ktorého je všetko, a my pre Neho, a jediného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my skrze Neho. 1.Korintským 8,6


Rímskym 7,14-25a :: Modlíme sa za: Kráľova Lehota (Lo)