Zamyslenie na deň 6.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Začiatok pôstneho obdobia


1.Samuelova 5,1-12

1 Filištínci vzali truhlu Božiu a preniesli ju z Eben-Ézeru do Ašdódu. 2 Vzali teda Filištínci truhlu Božiu a vniesli ju do domu Dágónovho a postavili ju vedľa Dágóna. 3 Keď na druhý deň ráno Ašdóďania vstali, ajhľa, Dágón ležal tvárou k zemi pred truhlou Hospodinovou. I vzali Dágóna a postavili ho zase na jeho miesto. 4 Keď ráno nasledujúceho dňa vstali, hľa, Dágón zasa ležal tvárou k zemi pred truhlou Hospodinovou. Dágónova hlava a obidva konce jeho rúk ležali odlomené na spodku podstavca. Zostal z neho len trup. 5 Preto Dágónovi kňazi a tí, čo vstupujú do Dágónovho domu v Ašdóde až dodnes, nestúpajú na spodok podstavca Dágónovho. 6 Ruka Hospodinova ťažko doliehala na Ašdóďanov; nivočil ich a bil vredmi na zadnej čiastke tela, tak Ašdód, ako aj celé jeho okolie. 7 Keď mužovia Ašdódu videli, čo sa deje, povedali: Nesmie ostať u nás truhla Boha Izraela, lebo Jeho ruka ťažko dolieha na nás a na nášho boha Dágóna. 8 Potom rozoslali poslov, zhromaždili k sebe všetky kniežatá filištínske a povedali: Čo urobíme s truhlou Boha Izraela? Odpovedali: Truhlu Boha Izraela treba pre niesť do Gatu. Vtedy preniesli truhlu Boha Izraela. 9 Keď ju preniesli, ruka Hospodinova doľahla na mesto a spôsobila veľmi veľké zdesenie; Hospodin ranil mužov mesta od najmenšieho po najväčšieho tak, že sa im povyhadzovali vredy. 10 Preto poslali truhlu Božiu do Ekrónu. Keď truhla Božia prišla do Ekrónu, skríkli Ekrónčania: Dopravili k nám truhlu Boha Izraela, aby usmrtili nás i náš ľud. 11 Preto rozoslali poslov a zhromaždili všetky kniežatá filištínske a hovorili: Pošlite späť truhlu Boha Izraela, nech sa navráti na svoje miesto, aby neusmrtila nás i náš ľud; pretože nastalo smrteľné zdesenie v celom meste a ruka Hospodinova tvrdo doľahla naň. 12 Mužovia, ktorí nepomreli, boli ranení vredmi, takže bedákanie vystupovalo až k nebu.


Hospodin volá k zmene zmýšľania. Dnešným dňom vstupujme do štyridsať dní trvajúceho pôstneho obdobia. Máme pred sebou čas, v ktorom sa môžeme duchovne pripravovať na veľkonočné sviatky. Navonok sa vzdávame nepodstatných materiálnych statkov. Viac než inokedy sa zaoberáme svojím duchovným životom, prehodnocujeme svoj rebríček hodnôt – snažíme sa o zmenu zmýšľania. – – Aj Izraelci potrebovali takúto zmenu. Uprostred národa, ba priamo v Éliho rodine sa čoraz viac toleroval a rozmáhal hriech. A tak prišiel ohlasovaný Boží trest v podobe zdrvujúcej porážky v boji s Filištíncami. Nepomohlo ani to, že uprostred vojska sa nachádzala truhla Hospodinova. V texte sme čítali, že nepriatelia im po vyhratom boji truhlu zmluvy ukoristili a odniesli ju so sebou. Pravda, zhubné a ponižujúce dôsledky to malo aj pre nich samotných. Bola to však predovšetkým pre Izraelitov obrovská tragédia a potupa zároveň. Nebeský Otec pokoril vyvolený národ odňatím symbolu Svojej prítomnosti a moci. Až potom, po tejto vonkajšej strate, prichádza národ k uvedomeniu, pokániu a teda aj k zmene zmýšľania. – – Kiež by naša cesta k pokániu a zmene nemusela viesť cez takéto varovania!
Modlitba: Pane Ježišu! Ty si nám zveril do rúk Svoju nevestu – Cirkev. Vidíme, ako upadá a prehráva vo svete. Vyznávame, že je to aj našou vinou. Miesto lásky sme si často ponechali len symboly. A tie sa potom strácajú. Kážeš nám rozhorliť sa a kajať. Zapáľ naše srdcia a veď nás k pokániu! Amen.
Pieseň: ES 328
Autor: Norbert Hajský


Rozjasni tvár Svoju nad Svojím sluhom, zachráň ma Svojou milosťou! Žalm 31,17

Velebí moja duša Pána a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi, že zhliadol na poníženie Svojej služobnice. Lukáš 1,46-48


Matúš 6,16-21 :: Modlíme sa za: Košice – Terasa (Ko)