Zamyslenie na deň 7.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 11,1-10

1 Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. 2 Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. 3 V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú, 4 ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí. 5 Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách. 6 Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. 7 Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. 8 Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije. 9 Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more. 10 V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.


Mesiáš príde! Sužované Judsko po páde izraelského kráľovstva potrebuje počuť slová útechy. A Izaiáš ich má: z Izajovho pňa vyženie mládnik (v.1). Peň je symbolom smrti stromu – jeho výhonok symbolom života – záchrany. Kto je tým výhonkom? Je to pomazaný Hospodinov (Iz 9,6) – MESIÁŠ – KRISTUS. Je naplnený 1) Duchom Hospodinovým, 2) duchom múdrosti, 3) rozumnosti, 4) rady, 5) sily, 6) poznania a 7) bázne Hospodinovej. Sedem častí daru zdôrazňuje jeho plnosť (v.2): „…lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť“. Znakmi vlády Mesiáša je spravodlivosť a pravda (v.5). Aj nás takto Pavol vyzýva k životu viery: oblečte si pancier spravodlivosti a bedrá si opášte pravdou (Ef 6,14). Teraz v adventnom čase si pripomíname Jeho príchod. Jeho prvý príchod, keď sa kvôli nám stal človekom, aby priniesol najväčšiu a jedinú možnú obeť pre našu záchranu a aj Jeho Druhý Príchod, keď v ten deň zem bude plná poznania Hospodina (v.9). Drahý brat, sestra, si pripravený (pripravená) na tento Jeho príchod? Veď Kristus (Mesiáš) prišiel, aby nám priniesol život. On je „Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja“ (Iz 9,5) – On – Pán Ježiš Kristus! Pane Ježišu, Ty si môj Boh, môj Spasiteľ a Pán! Veď ma mocou Svojho Ducha týmto životom, aby som nebol zahanbený pri Tvojom príchode (1J 2,28)! Amen.
Autor: Eva Balážová
Pieseň: ES 623


Hospodine! Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; Ty si urobil nebesá i zem. 2.Kráľov 19,15

Ty jediný si svätý, a všetky národy prídu a budú sa Ti klaňať, že sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy! Zjavenie Jána 15,4


Ezechiel 37,24-28 :: Modlíme sa za: Pohronský Ruskov (Dn)