Zamyslenie na deň 8.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 12,1-6

1 Potom v ten deň povieš: Ďakujem Ti, Hospodine, lebo – hoci si sa hneval na mňa – Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. 2 Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením. 3 S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. 4 V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno. 5 Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi. 6 Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!


Chváľte Hospodina! „…lebo nesmierna je Jeho milosť voči nám“ (Ž 117,1-2). Táto kapitola Izaiášovho proroctva je úžasným vyjadrením vďačnosti toho, kto okúsil a spoznal Hospodinovu záchranu. Dnes je to aj naša pieseň, dnes sa chceme pridať a spievať z plnosti srdca. „Ďakujem Ti, že Tvoj hnev sa odvrátil odo mňa a potešil si ma“ (v.1), očistil si ma a dal si mi rúcho spravodlivosti – Ty si mojím spasením v Pánovi Ježišovi. „Hospodin je moja sila, On sa mi stal spasením“ (v.2). „S radosťou budem čerpať vodu z prameňov spásy“ (v.3), lebo Ty si povedal: ak budeš prosiť, dám ti vody živej (J 4,10). Budem zvestovať Jeho skutky medzi ľuďmi svojím životom (v.4), aby oslavovali Teba – mocného Boha (Mt 5,16). On „je veľký uprostred teba – Svätý Izraela!“ (v.6). V Tvojom mene, Pane Ježišu, sa bude skláňať každé koleno teraz i vo večnosti a nech každý jazyk na slávu Boha Otca vyznáva, že Ježiš Kristus je Pán (F 2,10-11).
Autor: Eva Balážová
Pieseň: ES 360


Jób povedal Hospodinovi: Len z chýru som počul o Tebe; ale teraz Ťa moje oko videlo. Preto odvolávam a kajám sa v prachu a popole. Jób 42,5-6

Tu sa Peter rozpomenul, čo mu povedal Ježiš: Skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. I vyšiel a žalostne zaplakal. Matúš 26,75


Habakuk 2,1-4 :: Modlíme sa za: Polichno (No)