Zamyslenie na deň 6.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 9,7 – 10,4

7 Pán zoslal slovo proti Jákobovi, a to padlo na Izrael; 8 všetok ľud to má pocítiť, Efrajim aj obyvateľstvo Samárie, ktoré s pýchou a vystatovačným srdcom vraví: 9 Tehly padli, ale postavíme kamenné kvádre, divé figovníky vyťali, no nahradíme ich cédrami. 10 Preto Hospodin vyvýši proti nemu jeho protivníkov a poštve jeho nepriateľov: 11 Sýriu z východu a Filištíncov odzadu, aby požierali Izrael plnými ústami. Pritom všetkom sa Jeho hnev neodvrátil a Jeho ruka je ešte vystretá. 12 Ale ľud sa neobrátil k Tomu, kto ho bije, a Hospodina mocností nehľadá. 13 Preto Hospodin odsekol Izraelu hlavu i chvost, palmovú ratolesť i šašinu v ten istý deň. 14 Starec i vznešený je hlavou, prorok, ktorý učí lož, je chvostom. 15 Vodcovia tohto ľudu sa stali zvodcami, a tí, ktorých vedú, sú zmätení. 16 Preto Pán nemá zľutovanie nad jeho mládencami, nezmiluje sa ani nad jeho sirotami a vdovami, lebo každý z nich je hriešny a zločinný a všetky ústa vravia bláznivo. Pritom všetkom sa Jeho hnev neodvrátil a Jeho ruka je ešte vystretá. 17 Lebo nešľachetnosť zhorí ako oheň, ktorý stravuje bodľač i tŕnie, zapaľuje lesnú húštinu a rozpráši ju v stĺpoch dymu. 18 Pre pálčivosť hnevu Hospodina mocností horí krajina a ľud je akoby potravou ohňa; nik nemá zľutovanie so svojím bratom. 19 Zahryzne napravo, a ostáva hladný, žerie zľava, ale sa nenasýti; každý je mäso z vlastného ramena, 20 Menašše z Efrajima a Efrajim z Menaššeho; obaja spolu sú proti Júdovi. Pritom všetkom sa neodvrátil Jeho hnev a Jeho ruka je ešte vystretá.

10:1 Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia a utláčajúce predpisy predpisujú, 2 aby odtískali slabých od súdu a oberali o právo biednych môjho ľudu; aby vdovy mohli byť ich korisťou a aby olúpili siroty. 3 Ale čo urobia v deň navštívenia a pri skaze, ktorá príde zďaleka? Ku komu sa chcete utiekať o pomoc a kde nechávate svoje bohatstvo? 4 Kto sa nezohne medzi zajatých, padne medzi zabitých. Pritom všetkom sa neodvrátil Jeho hnev a Jeho ruka je ešte stále vystretá.


Aké je moje srdce? Štyrikrát sa v dnešnom čítaní ako refrén opakuje rozhodnutie o Božom súde: „Pri tom všetkom sa Jeho hnev neodvráti a Jeho ruka je ešte vystretá.“ Bolo to kvôli vine Božieho národa, pre ich odpadnutie od viery v Hospodina. Začiatkom každého pádu je vysokomyseľné srdce (neochotné si priznať vinu) a pýcha (v.8), nasleduje plánovanie vo svojej vlastnej sile, ako sa z ťažkostí dostať von (v.9). Boh vo Svojej trpezlivosti a dobrote dopúšťal na Svoj ľud neúspechy, dovolil, aby im ubližovali nepriatelia… – a to všetko so zámerom, aby volali k Nemu, aby u Neho hľadali pomoc. Nestalo sa tak, národ „nepočul“, „nevnímal“ toto Božie volanie. – – Deje starozmuvného Izraela sú na jednej strane veľkou výstrahou, no na druhej strane sú aj obrazom každého z nás. Napriek Božej dobrote a trpezlivosti s nami si razíme vlastnú cestu. Namiesto skúmania a hľadania pravej príčiny, prečo sa to či ono deje v mojom živote, prečo zakúšam neúspechy…, namiesto pokánia, pokorného sklonenia sa pred Bohom a volania: Pane, Ty mi odhaľ pravdu o mne – namiesto toho, tvrdohlavo presadzujeme svoje riešenia. Stačilo by tak málo! Stačilo by sa pokoriť, uznať svoju biedu a prosiť o milosť! Ktorou cestou pôjdeme dnes?
Autor: Ľubomír Ďuračka ml.
Pieseň: ES 328


Ty nám udeľ pomoc proti protivníkom; bo daromná je ľudská pomoc. Žalm 60,13

Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš, a my sme uverili a poznali, že Ty si Kristus, ten Svätý Boží. Ján 6,68-69


1.Tesalonickým 5,(1-3)4-8 :: Modlíme sa za: Podolínec (Ta)