Zamyslenie na deň 7.10.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 21,12-17

12 Potom Ježiš vošiel do chrámu, vyhnal všetkých, ktorí predávali a kupovali v chráme, peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubíc lavice 13 a riekol im: Napísané je: Dom môj bude sa volať domom modlitby, ale vy robíte z neho peleš lotrov. 14 Tu pristúpili k Nemu v chráme slepí, chromí a uzdravoval ich. 15 A keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré činil, i deti, ktoré volali v chráme: Hosana Synovi Dávidovmu! – namrzeli sa 16 a povedali Mu: Či počuješ, čo títo hovoria? Ježiš im odpovedal: Áno! Či ste nikdy nečítali: Z úst nemluvniatok a kojencov pripravil si si chválu? 17 Nato ich opustil, odišiel z mesta do Betánie a tam prenocoval.


Chrám – dom modlitby. Miesto určené (a posvätené) na stretávanie sa s naším Pánom a s ostatnými kresťanmi. Je iné, než náš dom, či pracovisko. Je to miesto, kde znie Božie Slovo a modlitba, priamy rozhovor s Pánom Bohom. Pán Ježiš Kristus ho označil takto: „Dom môj sa bude volať domom modlitby.“ Ježišova cesta do Jeruzalema vzrušila zástupy. Stavajú Mu slávobrány, volajú „Hosana!“ Vidia v Ňom toho, od Boha poslaného, ktorý prináša radosť, pokoj a lásku. Skúška správnosti sa však ukáže o niekoľko dní. Jeho cesta na tejto Zemi sa čoskoro skončí, ešte Ho čaká niekoľko krokov, niekoľko dôležitých rozhodnutí. Najavo vychádza nejedno sklamanie. Prvé je hneď za vchodovými dverami do Chráme jeruzalemskom. Hlavné slovo tu majú vyznávači moci peňazí a obchodu. Zatarasili cestu úprimným hľadačom cesty spásy, dôverujúcim v Božiu moc a odpúšťajúcu lásku. Obeť darov získaných peňažným vkladom nemôže nahradiť pravé pokánie a oddanosť čistého srdca. Chrám musí byť vyčistený od všetkého, čo znesväcuje dom nebeského Otca. Prosme Ho, aby On sám nás všetkých, naše rodiny i spoločenstvo Jeho cirkvi, uzdravil a očistil! Aby sme Mu mohli volať na slávu: „Hosana, Synovi Dávidovmu…!“ a tak kráčať cestou k veľkému cieľu, pre ktorý je hodno žiť.
Modlitba: Pane Ježišu, Ty si postavil chrám Svojho tela. Nás si učinil Tvojím chrámom. Daj, aby sme boli plní modlitby, nie zákonníctva, či honby za peniazmi. Očisťuj nás zvnútra Svojím Duchom. Amen.
Pieseň: ES 262
Autor: Zuzana Peťkovská


Hospodin, moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ. 2.Samuelova 22,2

Dúfame v Neho, že nás ešte aj bude zachraňovať. 2.Korintským 1,10


Rímskym 6,18-23 :: Modlíme sa za: Vyšná Slaná (Ge)