Zamyslenie na deň 6.10.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Poďakovanie za úrody Zeme
Na Teba, Pane, sa upínajú oči všetkých a Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Žalm 145,15


Izaiáš 58,7-12

7 Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému a biednych, bezprístrešných voviesť do svojho domu? Keď vidíš nahého, priodej ho, a neskrývaj sa pred svojím príbuzným. 8 Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš; tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva Hospodinova pôjde za tebou. 9 Potom budeš volať, a Hospodin ťa vyslyší, ty budeš kričať o pomoc, a On odpovie: Tu som! Ak odstrániš jarmo zo svojho stredu, ukazovanie prstom, zlomyseľné reči, 10 ak poskytneš hladnému, po čom sám túžiš, a nasýtiš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo v temnote a tvoja tma bude ako poludňajší jas. 11 A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji; posilní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú. 12 A tvoji potomkovia vystavajú dávne zrúcaniny, postavíš základy pre pokolenia. Pomenujú ťa opravovateľom trhlín, obnovovateľom ulíc na bývanie.


Čo znamená nasledovať Ježiša? Mnohí si predstavujú vzorné nasledovanie Ježiša takto: 30 minút modlitba, 30 minút čítanie Biblie, večer skupinka alebo kostol. Keď sa však pozrieme na život Ježiša, vidíme, že je to niečo viac. Mal čas na núdznych, prihováral sa ľuďom na okraji spoločnosti, dotýkal sa nečistých, bol odvážny, zastal sa slabých, odmietal pretvárku, neznášal, keď niekto krivil pohľad na Boha, nevyvyšoval sa, vzdal sa slávy a zomrel za nás… Vedie nás naše čítanie Biblie, modlitby, chrám, „náš vzťah s Bohom“ týmto smerom? Ak sa cítime dobre, sväto, hlboko prežívame svoj vzťah s Bohom, ale nemáme radi ľudí okolo seba, nezáleží nám na nich, netúžime sa ich zastať, deliť sa s nimi a pomáhať im do Božieho kráľovstva, niekde je chyba. Podobne to prežívali aj zbožní farizeji vtedajšej doby. – – Čo teda znamená byť svätý? Musíme si dávať pozor, aby sme sa nestali takými, ktorí radi tlieskajú dobrým kazateľom, modlia sa, čítajú si Bibliu, majú vždy správny pohľad na vec, ale pre druhých a Božie kráľovstvo nespravia nič… Takéto kresťanstvo sa Bohu istotne nepáči…
Modlitba: Bože lásky, nedaj nám vzdialiť sa srdcom od tých, čo sú na dne, ktorých miluješ. Daj nám vodcov, ktorí povedú Cirkev, aby slúžila a bola známa svojou dobročinnosťou. Amen.
Pieseň: ES 479
Autor: Slavomír Slávik


Na tomto mieste spôsobím pokoj – znie výrok Hospodina mocností. Aggeus 2,9

Pavol píše: Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami. Filipským 4,9


Marek 8,1-9 :: 2.Korintským 9,6-15 :: Žalm 104 :: Modlíme sa za: Vyšná Kamenica (Ko)