Zamyslenie na deň 6.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 16,1-16

1 Odporúčam vám Fébu, našu sestru, diakonisu v cirkevnom zbore v Kenchreách, 2 aby ste ju prijali v Pánovi, ako sa patrí na svätých, a boli jej na pomoci vo všetkom, čokoľvek by od vás potrebovala. Veď aj ona pomáhala mnohým, aj mne samému. 3 Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristovi Ježišovi, 4 ktorí vlastné hrdlá nastavili za môj život. Nielen ja sám som im vďakou zaviazaný, ale aj všetky cirkevné zbory z bývalých pohanov. 5 Pozdravujte aj cirkevný zbor v ich dome. Pozdravujte môjho milovaného Epaineta, ktorý prvý v Ázii uveril v Krista. 6 Pozdravujte Máriu, ktorá sa mnoho ustávala pre vás. 7 Pozdravujte Andronika a Juniasa, mojich súkmeňovcov a spoluväzňov, apoštolom pochvalne známych, ktorí sa predo mnou stali kresťanmi. 8 Pozdravujte Ampliáta, môjho milovaného v Pánovi. 9 Pozdravujte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi, a môjho milovaného Stachysa. 10 Pozdravujte Apela, ktorý sa osvedčil v Kristovi. Pozdravujte domácich Aristobulových. 11 Pozdravujte Herodiona, môjho súkmeňovca. Pozdravujte domácich Narcisových, ktorí sú v Pánovi. 12 Pozdravujte Tryfajnu a Tryfózu, ktoré sa mnoho ustávali v Pánovi. Pozdravujte milovanú Persidu, ktorá sa mnoho ustávala v Pánovi. 13 Pozdravujte Rúfa, vyvoleného v Pánovi, a jeho matku, ktorá aj mne bola matkou. 14 Pozdravujte Asynkrita, Flegona, Hermesa, Patroba, Hermasa a bratov, ktorí sú s nimi. 15 Pozdravujte Filológa a Júlia Nérea a jeho sestru, Olympa i všetkých svätých, ktorí sú s nimi. 16 Pozdravujte sa svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky cirkevné zbory Kristove.


Mysli pozitívne, s láskou! „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval,“ hovorí Pán. Jeho verný služobník Pavol svojím konaním dosvedčuje, že vôľa Pánova sa stala programom jeho života. Pri čítaní týchto apoštolových odporúčaní vidíme zástup jeho „súrodencov“ v Kristovi, na ktorých mu veľmi záleží. Hoci sú vzdialení – až v Ríme – vie, že je tam zbor – duchovný domov, ktorý sa ich môže ujať. S láskou na nich nielen myslí, ale snaží sa im aj byť na pomoci. Má to „v krvi“, „lebo už nežije on, ale v ňom žije Kristus…“ Miluje tak, ako Kristus preukázal lásku jemu. Tak to vyznal aj vo svojom Liste Tesalonickým: Boli sme prívetiví k vám, ako keď dojčiaca matka láska svoje deti. Tak sme sa vinuli k vám, že sme boli hotoví dať vám nielen Božie evanjelium, ale aj vlastné duše, pretože sme si vás zamilovali.“ – – Veľa rozmýšľame o tom, ako oživiť, zveľadiť cirkev. Vieme vysloviť veľa kritiky na spoločenstvo, v ktorom nám dal Pán pole služby, ale vieme aj tak milovať bratov a sestry, ako nás miloval Pán a myslieť na svojich „súrodencov“ vo viere, ako nám to ukazuje apoštol Pavol? Ak sa budeme usilovať tak milovať a tak myslieť na iných, ako on, Pánovo požehnanie neobíde ani nás, ani našu cirkev.
Modlitba: Pane Bože, ďakujeme, že si láska a keď žiješ v nás, Tvoja láska sa prejavuje. Prosíme, buď víťazom aj v našej mysli a srdci, nech Tvoje dobro prúdi do sveta. Amen.
Pieseň: ES 145
Autor: Slavomír Gallo


Poďte, pripojme sa k Hospodinovi večnou nezabudnuteľnou zmluvou. Jeremiáš 50,5

Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš. Ján 6,68


Ján 10,1-10 :: Modlíme sa za: Nandraž (Ge)