Zamyslenie na deň 7.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 16,17-27

17 Prosím vás však, bratia: pozor na tých, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protiklade s učením, ktorému ste sa naučili. A odvráťte sa od nich! 18 Lebo takíto ľudia neslúžia nášmu Pánovi Kristovi, ale svojmu bruchu, a svojimi úlisnými a sladkými rečami zvádzajú srdcia prostých. 19 Lebo vaša poslušnosť stala sa známou všetkým. Radujem sa teda z vás, ale chcem, aby ste boli múdri v dobrom a neprístupní zlému. 20 A Boh pokoja skoro rozšliape satana pod vaše nohy. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vami. 21 Pozdravuje vás Timoteos, môj spolupracovník, a Licius, Jáson, Sosypatros, moji súkmeňovci. 22 Pozdravujem vás v Pánovi ja, Tertius, ktorý píšem (tento) list. 23 Pozdravuje vás Gajus, hostiteľ môj a celého cirkevného zboru. Pozdravuje vás Erastos, mestský šafár, a brat Kvartos. 24 Milosť Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami. Amen. 25 Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa zvesti o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, od večných časov zamlčaného, 26 teraz však zjaveného na rozkaz večného Boha skrze prorocké písma, oznámeného všetkým národom, aby boli poslušné vo viere: 27 Jemu, jedinému múdremu Bohu, sláva skrze Ježiša Krista naveky. Amen.


Chvála poslušnosti. Kto už je dnes poslušný?! Poslušnosť nepatrí medzi zručnosti, ktoré by rodičia dnes deti učili… Je často synonymom slepého podriaďovania sa akejkoľvek autorite. A v niektorých prípadoch je to skutočne mimoriadne nebezpečný a dokonca ohrozujúci postoj! V roku 2018, kedy píšem tento text, si pripomíname skončenie prvej svetovej vojny. Od tej doby až dodnes zvyk nekritickej poslušnosti voči autoritám spôsobil mnoho bolestí a hrôzy. Stačí si pripomenúť poslušnosť dozorcov v koncentračných táboroch, alebo dôsledky poslušnosti voči ideám socializmu. Alebo ľahostajnú poslušnosť tých, ktorí v súčasnosti hlasujú aj za zlé zákony. Každodenné sebectvo tých, ktorí sa zo strachu, aby neprišli o určité výhody, radšej poslušne prispôsobia… Slepá, nekritická poslušnosť je ľahostajná a ľahko prístupná zlu. A predsa je poslušnosť dôležitá. Tá, ktorú chváli apoštol Pavol, vychádza z učenia, ktoré propaguje vo svojom liste rímskym kresťanom. Ide o poslušnosť, ktorá je múdra svojím dobrom a kritická voči zlu. Vyrastá z dôvery v pôsobenie moci Božej lásky, ktorá oslobodzuje človeka k novému spôsobu života. K láske. Takto poslušný človek vie poslúchnuť viac Boha, ako ľudí. Aj keď ho to možno ohrozí v jeho komforte… Prajem Vám, aby sa Vám to aj dnes podarilo.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že si taký veľký, mocný a múdry, že je radosťou poslúchať Ťa. Odpusť, keď Ťa príliš málo chápeme a potom sa nesnažíme poslúchať Ťa. Upevňuj nás v Kristovi, ktorý bol poslušný až na smrť, aby sme takí boli aj my. Amen.
Pieseň: ES 471
Autor: Evka Oslíková


Ale Dávid našiel posilu v Hospodinovi, svojom Bohu. 1.Samuelova 30,6

Pavol píše Filemonovi: Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek sa rozpomínam na teba v modlitbách, aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala poznávaním všetkého dobrého, ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi. Filemonovi 4.6


Matúš 9,35-10,1(2-4)5-7 :: Modlíme sa za: Necpaly (Tu)