Zamyslenie na deň 6.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

IZAIÁŠ 62,6-12

6  Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať; vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja!   7  Ani Jemu nedajte pokoja, kým neupevní Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi.   8  Hospodin prisahal na svoju pravicu a na svoje mocné rameno: Nevydám už nikdy tvoje obilie za pokrm tvojim nepriateľom. Cudzozemci nebudú piť tvoje mladé víno, pre ktoré si sa ty namáhal.   9  Lebo tí, čo ho zberajú, budú ho jesť a budú chváliť Hospodina; a tí, čo ho oberali, budú ho piť na nádvoriach mojej svätyne.   10  Prejdite, prejdite bránami, urovnávajte cestu ľudu, stavajte hradskú, odstráňte kamene, vztýčte koruhvu národom.   11  Ajhľa, Hospodin dáva hlásať až do končín zeme: Povedzte dcére Sion: Ajhľa, prichádza tvoje spasenie, Jeho odmena je s Ním a Jeho odplata je pred Ním.   12  Budú ich volať: Svätý ľud, Vykúpenci Hospodinovi, a teba budú volať Vyhľadávané, neopustené mesto.


„Ajhľa, prichádza Tvoje spasenie!“ je jeden z takmer čisto adventných textov, hoci Izraeliti v zajatí nijaké Vianoce nemali. Advent – to čakanie a príprava na to, že Boh splní, čo sľúbil, áno. Veď čo by ich držalo pokope a pri živote, ak nie nádej a viera? Je niečo viac, čo dá silu kráčať ďalej (a často aj žiť), ak je realita iná, ako viera, než istota, že Božie Slovo je silnejšie, než všetko, čo nás láka? Idú Vianoce, je Mikuláša a tu by sa opäť patrilo akosi pekne, milo, s úsmevom a žartami. Nie priamo a jasne o tom, že Božie kráľovstvo nie je pre všetkých a človek nie je len dobrý… O tom, že Ježišovi a Jeho panovaniu otvorí cestu len viera činná v skutkoch a postojoch, nie nádherná dojímavá atmosféra koncertu na námestí či v kostole. Len tí, ktorí dokážu milovať, ktorí veria, že pre Božiu slávu budú ozdobou v Jeho ruke, len tí, ktorí neprestávajú veriť Božiemu Slovu v dobrom aj zlom, uvidia to, čo Izaiáš povedal: „Ajhľa, prichádza Tvoje spasenie!“ Viera a nádej nie sú len slová – sú hybnou silou človeka, ktorý vie, že schopnosť žiť ich, mu bola darovaná a on túto schopnosť veriť, mať nádej a poslúchať, môže zušľachťovať, aby uvidel svoje spasenie.
Autor: Milada Krížová
Pieseň: ES 25


Eliáš povedal: Dokedy budete krívať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujte Ho. Ak Baal, nasledujte toho. 1.Kráľov 18,21

Ježiš povedal: Nikto neprišíva na staré rúcho záplatu z nového súkna, lebo nová záplata by vydrapila kus starého súkna a diera bude ešte väčšia. Marek 2,21


IZAIÁŠ 26,7-12(13-15) :: MODLÍME SA ZA: SPIŠSKÁ BELÁ (TA)