Zamyslenie na deň 5.9.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 13,24-30.36-43

24 Predložil im iné podobenstvo: Podobné je kráľovstvo nebeské človeku, ktorý zasial dobré semeno na svojom poli. 25 Ale keď ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, nasial kúkoľ medzi pšenicu a odišiel. 26 Keď siatina vyrástla a vyklasila sa, ukázal sa aj kúkoľ. 27 Sluhovia prišli k hospodárovi a povedali mu: Pane, či si ty nezasial dobré semeno na svojom poli? Kde sa teda vzal kúkoľ? 28 Odpovedal im: Človek nepriateľ to urobil. Opýtali sa sluhovia: Či teda chceš, aby sme ho šli povytŕhať? 29 On odpovedal: Nie! Aby ste pri vytrhávaní kúkoľa nevytrhali s ním nejako aj pšenicu. 30 Nechajte, nech oboje rastie spolu až do žatvy, a keď príde žatva, poviem žencom: Povyberajte najprv kúkoľ a zviažte ho do viazaníc na spálenie, ale pšenicu mi zhromaždite do stodoly.

36 Potom rozpustil zástupy a šiel domov. I prišli k Nemu učeníci a povedali: Vylož nám podobenstvo o kúkoli na poli. 37 Odpovedal: Rozsievač dobrého semena je Syn človeka; 38 pole je svet a dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ však sú synovia toho zlého; 39 nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol; žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. 40 Ako teda vyberajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude na konci sveta: 41 Syn človeka pošle svojich anjelov a vyberú z Jeho kráľovstva všetko, čo pohoršuje, i tých, čo páchajú neprávosť, 42 a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov. 43 Vtedy sa spravodliví zaskvejú sťa slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počuje!


Načasovanie je dôležité. Keď ľudia dostanú otázku: „Keby si mohol zmeniť jednu vec na tejto zemi, čo by to bolo?“, mnoho z nich si vyberie veci, ako napr. svetový mier, aby nebola chudoba, aby neexistovali choroby… V každom z nás je túžba po dokonalom svete. Po svete bez utrpenia, smrti, nešťastia. A mnohokrát sa čudujeme, prečo Ten, kto môže zmeniť nielen jednu, ale akúkoľvek vec na tomto svete, nezruší hneď a zaraz všetko zlo… – – Podobenstvo o kúkoli medzi pšenicou nám poodkrýva Jeho dôvody. Naše načasovanie hovorí: „teraz hneď“, „čím skôr“. Vytrhajme kúkoľ, nech je už konečne všetko v poriadku (v.28)! Božie načasovanie je však iné (v.29-30). A dôvod Jeho trpezlivosti? Milosť a milosrdenstvo. On vidí zlo, ale vidí aj nádej. Jeho spravodlivosť sa udeje, ale tak, aby každý mal príležitosť k pokániu. – – A čo má byť teda našou reakciou? To závisí od toho, akú úlohu v tomto príbehu zohrávame. Ak si kúkoľ, Ježiš ti dnes ponúka šancu začať odznova a inak… Keď potom príde Deň súdu, aby si stál pod Jeho milosťou. A ak si pšenica, dôveruj Hospodinovi, že pozná tvoju situáciu a že všetko, čo sa okolo teba deje, je pod Jeho kontrolou! A pomôž kúkoľu spoznať Pravdu!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že formuješ a meníš ľudí od základu. Ďakujeme, že nechceš rýchly súd, ale pracuješ na nás postupne. Prosíme, pretváraj nás do hĺbky, aby bol svet lepší. Amen.
Pieseň: ES 490
Autor: Denisa Harčárová


Nech sa radujú nebesá a jasá zem a nech vravia medzi pohanmi: Hospodin je kráľom! 1.Kronická 16,31

Aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou. Filipským 2,10


1.Petra 5,1-5 :: Modlíme sa za: Tekovské Lužany (Dn)