Zamyslenie na deň 5.6.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 27,30-40

30 Len čo Izák požehnal Jákoba a sotva vyšiel Jákob od otca Izáka, vrátil sa jeho brat Ézav z lovu. 31 Aj on pripravil pochúťku a priniesol ju otcovi. A povedal svojmu otcovi: Otče môj, vstaň a zajedz si z úlovku svojho syna, aby si ma mohol požehnať. 32 Ale otec Izák mu povedal: A ty si kto? On odpovedal: Ja som Ézav, tvoj prvorodený syn. 33 Tu sa Izák náramne zľakol a povedal: A to bol kto, čo ulovil zver a priniesol mi? Ja som už jedol zo všetkého skôr, ako si prišiel; aj som ho požehnal a bude požehnaný! 34 Keď Ézav počul slová svojho otca, nahlas a trpko vykríkol; svojmu otcovi povedal: Požehnaj i mňa, otče môj. 35 Ten však odpovedal: Tvoj brat prišiel podvodne a uchvátil ti požehnanie. 36 Nato Ézav povedal: Či nemá právom meno Jákob, veď ma už dva razy podviedol: Vzal mi prvorodenstvo, a teraz, hľa, uchvátil mi po žehnanie. A dodal: Pre mňa si nezachoval požehnanie? 37 Izák odpovedal Ézavovi: Hľa, pánom som ho ustanovil nad tebou, a všetkých jeho bratov som mu dal za sluhov, obilím i muštom som ho zaopatril. Čože môžem urobiť pre teba, syn môj? 38 A Ézav povedal otcovi: Či máš len jedno požehnanie, otče? I mňa požehnaj, otče môj! Nato Ézav hlasite zaplakal. 39 Tu odpovedal otec Izák: Ajhľa, bez žírnych strání bude tvoje obydlie a bez nebeskej rosy zhora. 40 Budeš sa živiť svojím mečom, slúžiť však budeš svojmu bratovi, No keď sa vzpružíš, odhodíš jeho jarmo zo svojej šije.


Požehnanie – cesta k úspechu. Ako často pri rôznych príležitostiach aj my želáme ľuďom veľa Božieho požehnania? Požehnanie je pre nás niečo dobré, čo môžeme očakávať v každej oblasti nášho života. A tak to bolo – a možno aj stále je – aj pre Izraelcov, že prvorodený syn dostal od otca požehnanie, ktoré malo v živote syna veľký význam. Tak to malo byť aj v Ézavovom prípade. Iste bol natešený, keď si ho otec zavolal a povedal mu, že nastala chvíľa požehnania. Ponáhľal sa urobiť všetko, čo mu Izák prikázal. Naradovaný vstúpil do Izákovho stanu, a vtom prichádza sklamanie: Izák už nechtiac požehnal Jákoba. Ézav prišiel neskoro! Ako by sme asi v takejto situácii reagovali my? Ako Ézav? Milý brat, sestra, mali ste už niekedy pocit, že kým ste sa o niečo naliehavo usilovali, uniklo vám niečo životne dôležité? Ak áno, vaša prvá reakcia bola možno podobná Ézavovej – nahnevali ste sa. Centrom pozornosti v živote človeka musí byť niečo iné, než myšlienka: „Toto práve teraz potrebujem.“ Stredobodom tvojho života sa musí stať Ježiš, pretože jedine správny vzťah k Nemu dá tvojmu životu zmysel. Boh má pripravené požehnanie pre každé Svoje dieťa a chce mu ho dať. Záleží len na nás, či ho chceme prijať.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že máš všetko v rukách a svet riadiš správne. Odpusť, že niekedy súdim podľa svojich pocitov a svojho momentálneho prospechu. Daruj mi vieru spojenú s pokorou, že sa nemusím hnevať, ale chváliť Ťa za to, že buď zažívame, čo sme si zaslúžili alebo čo potrebujeme zažiť, alebo že nahradíš nespravodlivú škodu. Amen.
Pieseň: ES 279
Autor: Július Lalík


Otec synom zvestuje Tvoju vernosť. Izaiáš 38,19

Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v Ňom žite zakorenení a v Ňom budovaní, upevnení vo viere, ako ste sa naučili; rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. Kolosenským 2,6-7


2.Mojžišova 3,13-20 :: Modlíme sa za: Mokrá Lúka (GeS)