Zamyslenie na deň 4.6.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Svätá Trojica. SANCTA TRINITAS
Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými! 2.Korintským 13,13


Rímskym 11,(32)33-36

(32Lebo zavrel Boh všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.)

33Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho. 34 Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol radcom? 35 Alebo kto prv dal Jemu, aby mu bolo treba odplatiť? 36 Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.


Prijmi nepochopiteľné! Sviatok Svätej Trojice nás vedie k zamysleniu nad nepochopiteľným. Nevyspytateľné a nepochopiteľné sú Božie cesty. Pán Boh od stvorenia až po koniec sveta je ten istý. Dal sa nám poznať ako Otec, Syn a Duch Svätý. Aj v Starej aj v Novej zmluve je to ten istý Boh. On sa nemení. Nezáleží na tom, kedy by sme žili, či v dobách Starej zmluvy, alebo v čase Novej zmluvy, alebo či žijeme dnes – o všetkých nás platí, že pre svoju neposlušnosť voči Bohu sme stratení. Všetci sme uzavretí do neposlušnosti. No Pán Boh sa nad všetkými zmiloval. A to je práve na Božom konaní to nepochopiteľné. K takémuto kroku sa Pán Boh rozhodol ešte pred stvorením sveta. Nikto z ľudí Mu nebol radcom (Ef 1,4). Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom… V kom? V Ježišovi! Lebo z Neho a pre Neho je všetko! Pri sviatku Svätej Trojice máme tendenciu snažiť sa pochopiť to vnútorné tajomstvo Otca, Syna a Ducha Svätého. Je to nepochopiteľné, no rovnako je nepochopiteľná aj Božia láska k nám, lebo sme si ju nezaslúžili. Prijmime ju! Bohu za Jeho lásku k nám patrí vďaka a sláva na veky.

Modlitba: Pane Ježišu, ďakujem Ti za nezaslúženú a nepochopiteľnú lásku aj ku mne, nehodnému a hriešnemu. Moju neposlušnosť si odstránil Svojou poslušnou cestou na kríž. Amen.
Pieseň: ES 182
Autor: Samuel Linkesch

Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých Svojich skutkoch. Žalmy 145,17

Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša. Filipským 1,6


Ján 3,1-8(9-13) :: Izaiáš 6,1-8(9-13) :: Žalmy 113 :: Modlíme sa za: Spoločenstvo evanjelickej mládeže