Zamyslenie na deň 6.6.2023

1.Mojžišova 27,41-28,9

41 Vtedy Ézav znenávidel Jákoba pre požehnanie, ktoré mu dal otec. Ézav si povedal: Nastanú dni smútku za mojím otcom a vtedy zabijem svojho brata Jákoba. 42 Keď Rebeke oznámili reči jej staršieho syna Ézava, dala si zavolať svojho mladšieho syna Jákoba a povedala mu: Hľa, tvoj brat Ézav ti strojí pomstu a chce ťa zabiť. 43 Teraz ma syn môj, počúvaj: Pober sa a uteč k môjmu bratovi Lábánovi do Cháránu. 44 Zostaň pri ňom nejaký čas, kým sa neutíši zúrivosť tvojho brata, 45 kým sa neodvráti hnev tvojho brata od teba a kým nezabudne, čo si mu vykonal. Potom si ťa dám odtiaľ doviesť. Prečo by som mala prísť o vás oboch v jeden deň? 46 Raz povedala Rebeka Izákovi: Omrzel ma život pre Chetejky. Ak si aj Jákob vezme ženu, ako sú tieto z Chetejok, z dcér tejto krajiny, načo mi je potom život?

28:1 Vtedy si Izák zavolal Jákoba, požehnal ho a prikázal mu: Neber si ženu spomedzi Kanaánok. 2 Vyber sa, choď do Paddán-Aramu, do domu Betúéla, otca tvojej matky, a vezmi si odtiaľ ženu z dcér Lábána, brata tvojej matky. 3 Nech ťa všemohúci Boh požehná, urobí ťa plodným a rozmnoží ťa, aby si sa stal spoločenstvom národov. 4 Nech ti dá požehnanie Abrahámovo, tebe i tvojmu potomstvu, aby si zaujal krajinu, v ktorej bývaš ako cudzinec, a ktorú Boh dal Abrahámovi. 5 Tak Izák vypravil Jákoba a ten odišiel do Paddán-Aramu k Lábánovi, synovi Aramejca Betúéla a bratovi Rebeky, matky Jákoba a Ézava. 6 Ézav videl, že Izák požehnal Jákoba a poslal ho do Paddán-Aramu, aby si odtiaľ vzal ženu, a že pri požehnaní mu dal príkaz: Neber si ženu spomedzi Kanaánok, 7 a že Jákob poslúchol otca i matku a odišiel do Paddán-Aramu. 8 Keď teda Ézav videl, že sa jeho otcovi Izákovi Kanaánky nepozdávali, 9 odišiel Ézav k Izmaelovi a vzal si ku svojim ženám za ženu ešte Machalatu, dcéru Abrahámovho syna Izmaela, sestru Nebájótovu.


Strach o život ho donúti utiecť z krajiny. Poznám súrodencov, ktorí sa po smrti rodičov rozhádali kvôli majetku. Mnohokrát sa to končí tak, že súrodenci sa úplne prestanú stretávať a nerozprávajú sa celé roky. To čítame aj v našom texte. Ézav mal dostať požehnanie, ale Jákob ho predbehol a požehnanie dostal on. Ézav je pobúrený až natoľko, že chce Jákoba zabiť. To, čo Jákob urobil, ho vyhnalo z domova na 20 rokov. Je to proces premeny jeho života. Boh v našom živote dopúšťa isté udalosti, aby mohol uskutočniť Svoje plány s nami. V každom prípade za svoje rozhodnutia sme zodpovední my, sami. Mali by sme však vždy zvažovať dôsledky svojich rozhodnutí a činov. Človek, ktorému je jasné, že je spasený vďaka Božej milosti, sa veľmi nerozhorčuje, keď mu niekto ublíži. Uvedomuje si, že aj on druhým veľakrát ublížil. Chyby, ktoré urobil Jákob, mu nebránili v tom, aby so Všemohúcim zápasil o milosť, priazeň a požehnanie. Robme to aj my!

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že utišuješ hnev vychádzajúci z nášho tela a pestuješ v nás ovocie Ducha – lásku, radosť, pokoj… Odpusť, že telu dávam príliš veľa priestoru. Posilňuj ma na duchu. Amen.
Pieseň: ES 186
Autor: Július Lalík


Keď Hospodin, Boh, stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človekovi. Človek pomenoval každú živú bytosť. 1.Mojžišova 2,19

Či nepredávajú päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. Lukáš 12,6


Izaiáš 43,8-13 :: Modlíme sa za: Moravské Lieskové (PoS)