Zamyslenie na deň 5.6.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 6,1-7

1 V tie dni, keď pribúdalo učeníkov, začali Helenisti reptať proti Hebrejcom, že zanedbávajú ich vdovy pri každodennom obsluhovaní. 2 Dvanásti zvolali teda všetkých učeníkov a povedali: Neprichodí nám opustiť slovo Božie a obsluhovať pri stoloch. 3 Preto vyhliadnite si, bratia, spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu; 4 my však budeme usilovní na modlitbách a v službe slova. 5 Táto reč sa páčila všetkým, a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikánora, Timona, Parména a Mikuláša, prozelytu z Antiochie. 6 Postavili ich pred apoštolov, pomodlili sa a ruky kládli na nich. 7 A slovo Božie rástlo a počet učeníkov v Jeruzaleme sa veľmi rozmnožoval. A aj z kňazov veľmi mnohí uverili.


Svätý Duch vo všetkom. Silným momentom prvej cirkvi bola nesporne absolútna závislosť od Ducha Svätého, od Jeho vôle pre vtedajší život kresťanov a od modlitieb, v ktorých spoznávali Božiu vôľu v konkrétnych situáciách. Dovolím si tvrdiť, že i v súčasnosti sú duchovne silné tie spoločenstvá a cirkvi, ktoré i v dobe uctievania ľudskej múdrosti a vysokého štandardu vzdelania, zostali závislé od vôle Božej, ktorú im ukazuje Svätý Duch v mnohých modlitbách a prosbách. Pritom netvrdím, že Duch Svätý nevie v určitých situáciách pôsobiť aj prostredníctvom ľudskej múdrosti.
V prečítanom texte je sympatické, že na novovzniknutú potrebu prvej cirkvi múdro – v Duchu Svätom – reagovali vedúci predstavitelia. Ukázala sa potreba praktickej diakonickej, resp. sociálnej služby. Múdro rozpoznali, že apoštoli naďalej majú zvestovať Božie slovo a iní majú vykonávať diakonickú službu. Múdro rozhodli, že i na jednoduchú obsluhu vdov v rôznych situáciách je prioritné, aby služobník bol plný Ducha Svätého, s dobrou povesťou. Nestačí diplom zo sociálnej práce! Múdro konali, keď po ustanovení siedmich vložili na nich ruky a v Duchu Svätom ich vyslali do služby. Výsledok bol samozrejmý: Slovo Božie sa šírilo, počet učeníkov rástol, a dokonca i kňazi, ktorí boli proti viere v Krista uverili. Otázka na záver: S Duchom Svätým, alebo bez Neho? Ako je to v našich cirkevných zboroch?
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nám ukazuješ Tvoju predstavu cirkevného zboru. Odpusť, že ju často meníme. Často nám chýba skupina vedúcich, ktorí by vytrvali v službe Slova a modlitieb a skupina diakonov. Veď nás všetkým prostredníctvom Ducha Svätého, aby sa veci dostali tam, kde to Ty chceš. Amen.
Pieseň: ES 251
Autor: Stanislav Gurka


Zhliadol však na ich úzkosť, počul ich nárek. Pre nich si pripomenul svoju zmluvu. Žalm 106,44-45

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom: Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. Lukáš 1,54-55


Ján 14,7-14 :: Modlíme sa za: Liptovský Mikuláš – Palúdzka (Lo)