Zamyslenie na deň 5.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 31,1-13

1 Medzitým Filištínci bojovali proti Izraelu; mužovia izraelskí sa dali na útek pred Filištíncami, padli a ležali pobití na vrchu Gilbóa. 2 Filištínci boli Saulovi a jeho synom v pätách. Filištínci zabili Saulových synov Jonatána, Abínádaba a Malchíšúu. 3 Keď zúril ťažký boj okolo Saula, zastihli ho lukostrelci, ktorí ho ťažko zranili. 4 Vtedy povedal Saul svojmu zbrojnošovi: Vytas svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli tí neobrezanci, neprebodli ma a neurobili si zo mňa posmech. Ale zbrojnoš nechcel, lebo sa veľmi bál. Saul pochytil meč a naľahol naň. 5 Keď jeho zbrojnoš videl, že Saul zomrel, i on naľahol na svoj meč a zomrel s ním. 6 Tak zomrel v ten deň Saul, jeho traja synovia i jeho zbrojnoš a spolu s ním všetci jeho mužovia. 7 Keď izraelskí mužovia, ktorí boli na druhej strane údolia a za Jordánom, videli, že Izraelci zutekali a že Saul a jeho synovia zomreli, opustili mestá a utiekli. Filištínci prišli a usadili sa v nich. 8 Na druhý deň prišli Filištínci olúpiť pobitých a našli Saula i jeho troch synov padlých na vrchu Gilbóa. 9 Odťali Saulovi hlavu, zvliekli mu brnenie a rozoslali poslov naokolo po Filištínsku, aby sa to rozchýrilo po chráme ich modiel a medzi ľudom. 10 Potom uložili jeho brnenie v chráme Aštarty a jeho mŕtvolu zavesili na múr v Bét-Šáne. 11 Keď počuli obyvatelia Jábéš-Gileádu, čo urobili Filištínci Saulovi, 12 všetci bojovníci sa vzchopili a pochodovali celú noc, sňali Saulovu mŕtvolu i mŕtvoly jeho synov z múru v Bét-Šáne, potom sa vrátili do Jábeša a tam ich spálili. 13 Nakoniec vzali ich kosti, pochovali ich v Jábéši pod tamariškou a sedem dní sa postili.


Božie cesty. Saul ako kráľ, ktorý čelil nepriateľským bojom Filištíncov, ako národu nepatriacemu Hospodinovi a ktorý vyznával a utiekal sa k modlám, bol bezmocný a nad stratou svojich troch synov cítil veľký žiaľ a veľmi ťažko sa s tým zmieroval. Chcel zomrieť aj on a prosil svojho zbrojnoša, aby ho prebodol. Nezvládol smrť svojich synov, aj keď ho viedol Hospodin – bolo to pre neho veľmi ťažké. Zaiste strata jeho synov bola veľmi ťažká skúška od Hospodina, čo môžem potvrdiť zo svojej vlastnej skúsenosti. Lebo strata dieťaťa je tá najťažšia situácia, ktorou vás Hospodin môže navštíviť a treba u Neho hľadať silu, aby to rodič zvládol s Jeho pomocou. Saul aj napriek tomu, že bol oddaný Hospodinovi, prejavil sa mnoho ráz ako neposlušný. Filištínci sa voči kráľovi Saulovi zachovali veľmi pomstychtivo, a tým akoby aj voči izraelskému národu, preto uložili jeho pozostatky v chráme modiel. Izraelskí bojovníci previezli Saulove pozostatky a pozostatky jeho synov a pochovali ich. Môžeme to troška porovnať k prešovským evanjelikom, ktorých tiež po potupnej smrti rozhádzali po hradbách, ale napokon boli predsa len pochovaní. Trpeli pre vieru a lásku voči Hospodinovi. Pán Boh im doprial Svoje požehnanie za ich vernosť, ich pozostatky boli uložení v hrobke. – – Ako by sme sa zachovali dnes my? Ťažká otázka a neviem, či by sme vedeli hneď odpovedať.
Modlitba: Prosím ťa milostivý Bože, daj nám do srdca vieru, lásku a nádej, že si vždy s nami, aby sme v každej skúške obstáli!
Pieseň: ES 516
Autor: Mária Kysacká


Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš. 1.Mojžišova 32,27

A tu žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, prišla odzadu a dotkla sa lemu Jeho plášťa; povedala si totiž: Keď sa Mu len plášťa dotknem, ozdraviem. Ježiš sa obrátil, a keď ju videl, riekol: Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. I ozdravela žena v tú hodinu. Matúš 9,20-22


Ján 16,16-23a :: Modlíme sa za: Liptovský Trnovec (Lo)