Zamyslenie na deň 5.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 12,1-12

1 Toto sú ustanovenia a právne predpisy, ktoré máte zachovávať a plniť v krajine, ktorú ti Hospodin, Boh tvojich otcov, dal na celý čas vášho života na zemi. 2 Úplne zničte všetky miesta, na ktorých národy, ktoré si podmaníte, slúžili svojim bohom na vysokých vrchoch, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. 3 Zbúrajte ich oltáre a rozbite ich posvätné stĺpy, ašéry spáľte ohňom, vyrezávané modly ich bohov rozsekajte a vyničte ich mená z týchto miest. 4 Ale Hospodinovi, svojmu Bohu, slúžte iným spôsobom! 5 Vyhľadávajte miesto, ktoré si zo všetkých vašich kmeňov vyvolí Hospodin, váš Boh, aby tam položil svoje meno, a prebýval tam – a tam prichádzajte! 6 Tam donášajte svoje spaľované a zábitné obete, i svoje desiatky a rukami pozdvihované dávky, i svoje sľúbené a dobrovoľné dary, i prvorodencov svojho dobytka a svojich oviec, 7 a tam jedzte pred Hospodinom, svojím Bohom; a vy i vaši domáci radujte sa zo všetkého, k čomu priložíte ruku, čím vás požehná Hospodin, váš Boh. 8 Nerobte tak, ako my tu dnes robíme, každý, čo sa mu pozdáva. 9 Lebo doteraz ste ešte nedošli do odpočinutia a k dedičnému vlastníctvu, ktoré vám dáva Hospodin, váš Boh. 10 Keď však prekročíte Jordán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dá Hospodin, váš Boh, do vlastníctva, a keď vám zabezpečí pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, a budete bezpečne bývať: 11 na miesto, ktoré vyvolí Hospodin, váš Boh, na prebývanie svojho mena, budete prinášať všetko, čo vám prikazuje: svoje spaľované i zábitné obete, svoje desiatky a rukami pozdvihované dávky i všetko najlepšie z darov, ktoré ste sľúbili Hospodinovi. 12 Radujte sa pred Hospodinom, svojím Bohom, vy i vaši synovia i vaše dcéry, i vaši služobníci i vaše slúžky i levíti, ktorí sú vo vašich bránach, lebo oni nemajú podiel ani dedičné vlastníctvo s vami.


Utekajme pred modlárstvom! Pre Izraelitov nastal historický okamih. Boží vyvolený ľud má vstúpiť na posvätnú pôdu, ktorú im daroval Hospodin. Mojžiš upozorňuje, že pre zasľúbenú zem budú platiť nové pravidlá, odlišné od tých, ktoré platili v Egypte. Pôjde nielen o nápravu bohoslužby, ale aj celého spôsobu života. Bude to znamenať radikálny rozchod s modlárstvom. Majú zničiť aj všetky predmety, ktoré by ich k modlárstvu zvádzali (v.2-3). Biblia je svedectvom, ako sa Boží ľud Starej zmluvy len ťažko vyrovnával s modlárstvom a to zostalo problémom aj pre Kristovu cirkev. Apoštol Pavol dôrazne napomína kresťanský zbor v Korinte: „Moji milovaní, utekajte pred modlárstvom“ (1K 10,14). Ako je to s modlárstvom dnes? Modla je to, čo si človek v živote postaví miesto Pána Boha na prvé miesto. Luther povedal: „Ak nechceš slúžiť Pánu Bohu, staneš sa otrokom a hračkou modiel.“ V tomto zmysle nadobúda dnes modlárstvo v rôznych formách veľké rozmery. Mnoho ľudí podlieha kultu peňazí a mamony, dopúšťa sa podvodov a zločinnosti. Kult tela hádže do blata taký cenný dar, akým je láska. A novodobé dejiny negatívne poznačil aj kult osobnosti, ktorý sa tlačí do popredia aj v cirkvi. Narušuje kvalitu spoločenstva a spochybňuje posolstvo, ktorým ju poveril Pán. Utekajme pred modlárstvom!
Autor: Rasťo Hvožďara
Pieseň: ES 690


Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané. Józua 1,8

Omnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho. Lukáš 11,28


5.Mojžišova 32,44-47 :: Modlíme sa za: Soľ (Šz)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby