Zamyslenie na deň 6.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 15,1-11

1 Na konci každého siedmeho roka odpúšťaj dlžoby. 2 Spôsob odpustenia bude: Každý veriteľ nech odpustí, čo požičal svojmu blížnemu; nech to nevymáha na svojom blížnom ani na svojom bratovi, lebo bolo vyhlásené Hospodinovo odpustenie dlžôb. 3 Na cudzincovi to smieš vymáhať, avšak svojmu bratovi odpusť, čo máš uňho. 4 Len aby nebolo u teba chudobného! – lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa plne požehná v krajine, ktorú ti dá zabrať ako dedičné vlastníctvo, 5 ale len ak bedlivo budeš počúvať hlas Hospodina, svojho Boha, a snažne plniť každý príkaz, ktorý ti dnes dávam. 6 Lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa požehná, ako ti sľúbil, a ty budeš požičiavať mnohým národom, ale ty sám si nebudeš požičiavať; budeš vládnuť nad mnohými národmi, ale nad tebou nebude panovať nijaký. 7 Ak by bol niekto spomedzi tvojich bratov chudobný v niektorom z tvojich miest v tvojej krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, nezatvrdzuj svoje srdce a nezavieraj ruku pred svojím chudobným bratom, 8 ale štedro mu o tvor svoju ruku a požičaj mu nadostač toho, v čom má nedostatok! 9 Dbaj, aby v tvojom srdci nevznikla podlá myšlienka a aby si si nepomyslel, že sa blíži siedmy rok, rok odpustenia dlžôb! aby si nehľadel bez milosrdenstva na svojho chudobného brata a nedal by si mu nič, ten by volal proti tebe k Hospodinovi a na tebe by ostal hriech. 10 Ochotne mu daj, a nech nepadne zle tvojmu srdcu, keď mu dáš, lebo pre toto ti bude žehnať Hospodin, tvoj Boh, pri každom tvojom diele a pri každom tvojom počínaní. 11 Keďže nebudete bez chudobných v krajine, preto ti prikazujem: Ochotne otváraj svoju ruku svojmu bratovi, biednemu i chudobnému v krajine!


Nezatvrdzuj svoje srdce a nezavieraj ruku.“ Dôležitým nariadením pre Boží ľud bolo vzájomné odpúšťanie dlžôb každý siedmy rok. Zaväzoval odpúšťať dlžoby, krivdy a dobrovoľne sa vzdať v prospech blížneho aj značných hmotných výhod. Dochádzalo tak k radikálnej náprave vzťahov. Zadlženým chudobným padali z pliec jarmá, ktoré ich tlačili. Bola to smernica, ako urobiť život v zemi kvalitnejším. Aj Pán Ježiš Svoje poslanie na zemi ohlásil ako príchod času milosti (L 4,18-21). Na každom kroku slúžil, rozdával Svoj čas, myšlienky, súcit, odpustenie a nakoniec i život. Pre životný štýl Svojich nasledovníkov dal výbornú smernicu: „Blahoslavenejšie je dávať ako brať.“ Kristína Royová, zanietená v mladosti príkladom Pána Ježiša, odovzdala svoj život celkom do služby blížnym a svoje posolstvo diakonie vyjadrila slovami: „Tvoje náboženstvo musí sa podobať slnku, ktoré zahrieva. Okolo teba žije na tisíce ľudí a tí všetci potrebujú lásku a pomoc. Tomu, kto chce činiť dobre, dáva Boh príležitosť. Nepýtaj sa, prečo tvoj blížny prišiel do nešťastia. Hľaď mu pomôcť. Ty, ktorý máš čo jesť, udeľ hladnému. Ty, ktorý máš silu, urob niečo pre bezvládneho a chorého. Ty, ktorý nemáš žiadne deti, zaujmi sa sirôt. Ty, ktorý si vieš obhájiť svoje právo, zastaň sa vdov. Ty, ktorý máš domov, priviň toho, kto nemá, kde by hlavu sklonil.“
Autor: Rasťo Hvožďara
Pieseň: ES 554


Odvráť mi oči od pohľadu na márnosť. Žalm 119,37

Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukám. Lebo je dobré, keď sa srdce posilňuje milosťou, a nie pokrmami. Židom 13,9


Ezechiel 33,30-33 :: Modlíme sa za: Spišská Belá (Ta)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby