Zamyslenie na deň 5.10.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 41,1-18

1  V siedmom mesiaci Jišmáél, syn Netanjov a Elíšámov vnuk z kráľovského rodu, jeden z veliteľov kráľových, prišiel ku Gedaljovi, synovi Achíkámovmu, do Micpy, a s ním desať chlapov; tam v Micpe jedli spolu.   2  Zrazu Jišmáél, syn Netanjov, vstal s desiatimi chlapmi, ktorí boli s ním, a mečom zabili Gedalju, syna Achíkámovho, vnuka Šáfánovho. Tak usmrtil toho, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad krajinou.   3  Jišmáél pobil aj všetkých Júdejcov, ktorí boli pri Gedaljovi v Micpe, i chaldejských bojovníkov, ktorí tam práve boli.  4  Na druhý deň po zavraždení Gedalju, keď ešte nik o tom nevedel,   5  prišlo osemdesiat mužov zo Síchemu, Šíla a Samárie s ostrihanými bradami a v roztrhaných šatách, do krvi doškriabaných, s pokrmovou obeťou a kadidlom v rukách, aby to zaniesli do domu Hospodinovho.   6  Jišmáél, syn Netanjov, im vyšiel v ústrety z Micpy; idúcky stále plakal. Keď sa s nimi stretol, povedal im: Poďte ku Gedaljovi, synovi Achíkámovmu!   7  Keď však prišli do stredu mesta, Jišmáél, syn Netanjov, a jeho mužovia ich rozsekali a hodili do cisterny.   8  Ale našlo sa medzi nimi desať mužov, ktorí povedali Jišmáélovi: Neusmrcuj nás, lebo máme v poli skryté zásoby pšenice a jačmeňa, oleja a medu. Ponechal ich a neusmrtil spolu s ich bratmi.   9  Cisterna, do ktorej Jišmáél pohádzal mŕtvoly mužov, ktorých pobil spolu s Gedaljom, bola tá istá, ktorú dal zhotoviť kráľ Ásá pred útokom izraelského kráľa Baššu. Jišmáél, syn Netanjov, ju naplnil pobitými.   10  A zajal všetok ostatný ľud, ktorý bol v Micpe: kráľovské dcéry a všetok ostatný ľud, nad ktorým veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán ustanovil Gedalju, syna Achíkámovho. Keď ich Jišmáél, syn Netanjov, zajal, chcel prejsť k Ammóncom.  11  Keď sa Jóchánán, syn Káréachov, a všetci vodcovia vojska, ktorí boli s ním, dopočuli o všetkom zle, čo spáchal Jišmáél, syn Netanjov,   12  vzali všetkých mužov a vytiahli do boja s Jišmáélom; stretli ho pri veľkej vode pri Gibeóne.   13  Keď všetok ľud, čo bol s Jišmáélom, uvidel Jóchánána, syna Káréachovho, a všetkých vodcov vojska, ktorí boli s ním, zaradoval sa.   14  A všetok ľud, ktorý Jišmáél zajal v Micpe, vrátil sa k Jóchánánovi, synovi Káréachovmu.   15  Ale Jišmáél, syn Netanjov, unikol pred Jóchánánom s ôsmimi mužmi a odišiel k Ammóncom.   16  Jóchánán, syn Káréachov, i všetci vodcovia vojska, ktorí boli s ním, vzali všetok ostatný ľud, ktorý zajal Jišmáél, syn Netanjov, keď zabil Gedalju, syna Achíámovho, a to hrdinov, bojovníkov, ženy, deti i eunuchov, ktorých vrátil z Gibeónu.   17  Odišli a ostali v Gérút Kimháme, pri Betleheme, aby mohli odísť do Egypta   18  pred Chaldejcami, lebo sa ich báli, keďže Jišmáél, syn Netanjov, zabil Gedalju, syna Achíkámovho, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad krajinou.


Má kresťan právo na pomstu? Bolesť nevinných, nespravodlivosť, prenasledovanie veriacich, zrady a nepochopiteľné konanie ľudí, ktoré má základ v sebectve a v hriešnosti sú súčasťou života. Hoci je to smutné, je to realita. Nie sú to iba filmy, či seriály, ale aj ľudský život v 21. storočí aj – v dobe Jeremiášovej. – – Nespravodlivosť sa nás dotýka a keď sa nám stane krivda, začneme rozmýšľať o pomste – slovnej, či skutkovej. Náš najväčší pokušiteľ nám neraz nahovára: Keď sa pomstíte, uľaví sa vám a bude vám lepšie. V liste Rímskym v 12. kapitole čítame poučné a hlboké slová: „Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi, nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu (Božiemu) – lebo je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím; hovorí Pán.“ Je najlepšie ponechať isté veci na Božiu kompetenciu a v prípade bolesti a nespravodlivosti, v modlitbách prosiť nášho Trojjediného Pána Boha o silu, aby sme sa vedeli zachovať ako Božie deti. Chceme prosiť aj za všetkých tých, ktorí sú prenasledovaní za svoju vieru či etnickú príslušnosť. Aj dnes si chceme nanovo pripomenúť, že Pán Boh zasľúbil, že dá silu svojim verným v akýchkoľvek situáciách.
Autor: Daniel Beňuch
Pieseň: ES 514


Ak by ťa tvoj brat, alebo tvoj syn, alebo tvoja dcéra, alebo žena v tvojom náručí, alebo tvoj priateľ, tajne zvádzali a hovorili: „Poďme a slúžme iným bohom!“, nepovoľuj mu. 5.Mojžišova 13,7.9

Ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti – a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. Galatským 6,1


LUKÁŠ 13,10-17 :: MODLÍME SA ZA: PODLUŽANY (PO)