Zamyslenie na deň 4.10.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 40,1-16

1  Toto slovo zaznelo Jeremiášovi od Hospodina, keď ho veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán prepustil z Rámy, kde ho našiel, lebo aj on bol spútaný okovami medzi odvlečenými z Jeruzalema a Júdu, ktorí mali byť odvedení do Babylonie.   2  Veliteľ telesnej stráže vzal Jeremiáša a povedal mu: Hospodin, tvoj Boh, predpovedal túto pohromu na toto miesto;   3  Hospodin splnil a urobil, čo predpovedal, lebo vy ste sa prehrešili proti Hospodinovi a nepočúvali ste Jeho hlas; preto sa vám toto prihodilo.   4  Teraz som ťa, hľa, zbavil okov, ktoré si mal na rukách. Ak uznáš za dobré ísť so mnou do Babylonie, poď, budem ťa mať na očiach. Ak nechceš ísť so mnou do Babylonie, ostaň. Pozri, máš pred sebou celú krajinu, choď tam, kde uznáš za dobré a správne.   5  Vráť sa ku Gedaljovi, synovi Achíkámovmu, vnukovi Šáfánovmu, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad judskými mestami, a bývaj s ním uprostred ľudu, alebo choď tam, kde uznáš za najsprávnejšie. Veliteľ telesnej stráže mu dal jedlo na cestu i dar a prepustil ho.   6  Tak prišiel Jeremiáš ku Gedaljovi, synovi Achíkámovmu, do Micpy a ostal s ním bývať uprostred ľudu, ktorý zostal v krajine.  7  Keď všetci velitelia vojska, ktorí boli roztratení po poliach so svojimi ľuďmi, počuli, že babylonský kráľ ustanovil Gedalju, syna Achíkámovho, nad krajinou a že mu zveril v krajine mužov, ženy, deti i drobný ľud, ktorý neodviedli do Babylonie,   8  prišli ku Gedaljovi do Micpy, a to Jišmáél, syn Netanjov, Jóchánán a Jonátán, synovia Káréachovi, Serájá, syn Tanchumetov, synovia Éfajovi z Netófy a Jezanja, syn istého Maacháťana, aj so svojimi ľuďmi.   9  A Gedalja, syn Achíkámov, vnuk Šáfánov, zložil prísahu im aj ich ľuďom, a hovoril: Nebojte sa slúžiť Chaldejcom, ostaňte v krajine, slúžte babylonskému kráľovi a budete sa mať dobre.   10  Ajhľa, ja ostanem bývať v Micpe, aby som niesol zodpovednosť pred Chaldejcami, ktorí prídu k nám; vy však oberte hrozno, ovocie a olej, uložte do svojich nádob a bývajte vo svojich mestách, ktoré ste zabrali.   11  Aj všetci Júdejci, ktorí boli v Moábsku, medzi Ammóncami a v Edómsku, aj tí, čo boli v ostatných krajinách, sa dopočuli, že babylonský kráľ ponechal pre Júdu zvyšok a že ustanovil nad nimi Gedalju, syna Achikámovho, vnuka Šáfánovho.   12  Všetci Júdejci sa vrátili zo všetkých krajín, kde boli zahnaní, prišli do Judska ku Gedaljovi do Micpy a naoberali mnoho hrozna i ovocia.  13  Jóchánán, syn Káréachov, a všetci velitelia vojsk, ktorí boli na poliach, prišli ku Gedaljovi do Micpy   14  a povedali mu: Vieš, že ammónsky kráľ Baalis poslal Netánjovho syna Jišmáéla zavraždiť ťa? Ale Gedalja, syn Achíkámov, im neuveril.   15  Vtedy Jóchánán, syn Káréachov, hovoril tajne Gedaljovi v Micpe: Pôjdem a zabijem Jišmáéla, syna Netanjovho, takže sa o tom nik nedozvie. Prečo by ťa mal zavraždiť? To by sa rozpŕchol celý Júda, ktorý sa zhromaždil okolo teba, a zahynul by zvyšok Júdu.   16  Ale Gedalja, syn Achíkámov, povedal Jóchánánovi, synovi Káréachovmu: Nesmieš to urobiť, lebo hovoríš lož o Jišmáélovi.


Akokoľvek bol Jeremiáš jedinečný, akokoľvek sa snažil a slúžil Hospodinovi, predsa aj on bol súčasťou pohromy, ktorá prišla na Jeruzalem. Aj v dnešných časoch si musíme uvedomiť, že sme súčasťou tohto hriešneho sveta a oveľa viac si máme uvedomiť, že sme súčasťou cirkvi, v ktorej žijú, slúžia a pracujú hriešni ľudia. – – Jeremiáš bol ochránený od krvavej pomsty. Dostal možnosť rozhodnúť sa, čo urobí a kam pôjde. Na pozadí povojnových zápasov o získanie koristi sa odohráva príbeh Jeremiáša. – – Mám sa dištancovať? Mám všetko nechať tak? Mám si žiť svoj pohodlný život viery? Mám okúsiť nový život v cudzine, kde ma všetci budú velebiť za to, ako som mal pravdu? – – Prorok Jeremiáš je rozhodnutý. Putuje do „vriaceho kotla“, kde ostal zvyšok. Namiesto politiky, prípravy odplaty a ostatných zápasov, je odhodlaný opäť poukázať na čas milosti a pokánia. – – Milý brat a milá sestra! Nerezignuj, neodchádzaj zo zboru a spoločenstva, neprestaň! Aj v cirkvi vidíme sem-tam pobehujúcich, hľadajúcich korisť, aj v našich rodinách a domácnostiach iste zvádzame podobné boje. Možno práve ty si jediný, alebo ten poslaný, kto má zostať, vrátiť sa na miesto bolesti a zranenia a ukázať, aký veľký a milostivý je Boh. On dáva druhú šancu a čas na pokánie. „Tu som ja, pošli mňa.“
Autor: Ivan Boženík
Pieseň: ES 480


V jeho rukách sú hlbiny zeme, Jeho sú vrchov končiare. Žalm 95,4

Boh, ktorý stvoril vesmír a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch rukami vybudovaných. Skutky apoštolov 17,24


LUKÁŠ 5,12-16 :: MODLÍME SA ZA: PLIEŠOVCE (HO)