Zamyslenie na deň 6.10.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 42,1-22

1  Vtedy všetci vodcovia vojska i Jóchánán, syn Káréachov, Jezanja, syn Hóšajov, i všetok ľud, malí i veľkí, pristúpili   2  a povedali prorokovi Jeremiášovi: Nech príde naša prosba pred teba. Modli sa k svojmu Bohu, Hospodinovi, za nás, za všetok tento zvyšok, lebo nás z množstva ostalo málo, ako nás na vlastné oči vidíš.   3  Nech nám oznámi Hospodin, tvoj Boh, cestu, ktorou máme ísť, aj čo máme robiť.   4  Prorok Jeremiáš im na to povedal: Počul som! Ajhľa, pomodlím sa k Hospodinovi, vášmu Bohu, podľa vašej žiadosti, a oznámim vám všetko, čo vám odpovie Hospodin; nič nezamlčím pred vami.   5  Oni povedali Jeremiášovi: Nech je Hospodin pravdivý a verný svedok proti nám, ak nesplníme všetko podľa toho, s čím ťa Hospodin, tvoj Boh, pošle k nám.   6  Či to bude dobré, alebo zlé, poslúchneme hlas svojho Boha, Hospodina, ku ktorému ťa posielame, aby sa nám dobre vodilo, keď poslúchneme hlas svojho Boha, Hospodina.   7  Po desiatich dňoch slovo Hospodinovo zaznelo Jeremiášovi.   8  Vtedy zavolal Jóchánána, syna Káréachovho, všetkých vodcov vojska, ktorí boli s ním, i všetok ľud od najmenších po najväčších,   9  a povedal im: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela, ku ktorému ste ma poslali, aby som Mu predniesol vašu prosbu:   10  Ak naozaj ostanete v tejto krajine, vybudujem a nezrúcam vás, zasadím a nevytrhám vás, lebo som oľutoval pohromu, ktorú som vám spôsobil.   11  Nebojte sa babylonského kráľa, ktorého sa obávate. Nebojte sa ho – znie výrok Hospodinov – lebo ja budem s vami, aby som vám pomáhal a vytrhol vás z jeho ruky.   12  Preukážem vám milosrdenstvo, aj on bude milosrdný voči vám a navráti vás na vašu pôdu.   13  Ale ak hovoríte: Nezostaneme v tejto krajine! a tým neposlúchnete hlas svojho Boha, Hospodina,   14  ale poviete: Nie! Odídeme do Egypta, aby sme nevideli vojnu, nepočuli zvuk trúby a netrpeli hlad po chlebe; tam budeme bývať –   15  preto teraz, vy, zvyšok Júdu, počujte slovo Hospodinovo! Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Ak sa naozaj poberáte odísť do Egypta, ak chcete odísť a bývať tam ako cudzinci,   16  potom vás tam, v Egypte, zasiahne meč, ktorého sa bojíte; hlad, pre ktorý ste ustarostení, tam v Egypte vám bude v pätách, a tam pomriete.   17  Všetci mužovia, ktorí sa poberajú odísť do Egypta, aby tam bývali ako cudzinci, pomrú mečom, hladom a morom a nikto z nich neunikne, ani sa nezachráni pred pohromou, ktorú na nich privediem.   18  Lebo takto vraví Hospodin moc nos tí, Boh Izraela: Ako sa vylial môj hnev a moja prchkosť na obyvateľov Jeruzalema, tak sa vyleje moja prchkosť na vás, keď pôjdete do Egypta, takže sa stanete kliatbou, hrôzou, zlorečením a potupou, a už nikdy neuvidíte toto miesto.   19  Toto vyriekol o vás Hospodin, vy pozostalí z Júdu: Nechoďte do Egypta! Vedzte jasne, že som vás dnes varoval.   20  Lebo sami seba zavádzate, keď ste ma poslali k svojmu Bohu, Hospodinovi, so slovami: Modli sa za nás k nášmu Bohu, Hospodinovi, zvestuj nám všetko, čo povie Hospodin, náš Boh, a splníme to.   21  Dnes som vám to zvestoval, ale nepočúvate hlas svojho Boha, Hospodina, v ničom z toho, pre čo ma k vám poslal.   22  Teraz vedzte, že zahyniete mečom, hladom a morom na mieste, na ktoré si žiadate odísť, aby ste tam bývali.


Božia vôľa v živote veriaceho. Prorok Jeremiáš sa opäť ocitá v nebezpečnej situácii po tom, ako bol vyzvaný ľudom, aby mu oznámil Božiu vôľu a ukázal mu cestu, akou sa má uberať. Ostať v Judskej krajine alebo sa pobrať do Egypta? Ľud prisahal, že poslúchne hlas Pána Boha za každých okolností. Aká však bola realita? Keď národ zistil, že mu nevyhovuje to, čo od neho Hospodin žiadal, veľmi rýchlo sa stiahol a zabudol na svoju prísahu. Medzi najdôležitejšie veci v živote veriaceho človeka patrí hľadanie a konanie Božej vôle. „Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi,“ takto prosíme deň čo deň nášho Pána. Ako však máme vedieť, čo je Božia vôľa v našich životoch? Odpoveď sa dozvedáme z Malého katechizmu dr. Martina Luthera: Božou vôľou je, aby sme boli utvrdení a zachovaní v Jeho Slove a zostali pevní vo svojej viere až do konca. A práve Jeho Slovo nám prichádza na pomoc, keď nám dnes hovorí: „Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky“ (Pr 3,5-6). Prosme i dnes nášho nebeského Otca, aby sa Jeho vôľa konala i v našom každodennom živote! Odovzdajme sa do Jeho rúk a na rozdiel od Judského národa sa spoľahnime na Jeho vedenie!
Autor: Daniel Beňuch
Pieseň: ES 447


Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia. Príslovia 21,2

Všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť! 1.Korintským 6,12


MATÚŠ 8,14-17 :: MODLÍME SA ZA: PODOLÍNEC (TA)