Zamyslenie na deň 4.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 3,1-6

1 Preto, svätí bratia a účastníci nebeského povolania, pozorujte Apoštola a Veľkňaza nášho vyznania, Ježiša, 2 verného Tomu, kto Ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom Jeho dome. 3 Hoden je však o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako sám dom. 4 Lebo každý dom musí niekto vybudovať, a kto všetko vybudoval, je Boh. 5 Aj Mojžiš bol teda verný v celom Jeho dome ako služobník na svedectvo o tom, čo bolo treba zvestovať; 6 ale Kristus ako Syn (je) nad Jeho domom, a tým domom sme my, ak pevnú dôveru a chválu nádeje zachovávame až do konca.


Pozorujte – zahľaďte sa! Aj dnes budú naše zmysly všeličo pozorovať. Aj dnes bude Pán Ježiš Kristus predstavovaný i spochybňovaný ako jeden z mnohých – ako prorok, historická osobnosť, blúznivec, predstaviteľ netolerantného náboženstva… Prečítané Božie slovo nám Ho predstavuje ako Posla, ktorého máme počúvať, ako Veľkňaza, skrze ktorého môžeme prísť k Bohu, ako Stvoriteľa, ktorého máme chváliť, a ako Vládcu Božieho domu, ktorého máme poslúchať. Je väčší ako Mojžiš, ktorý vyviedol Izraelitov z Egypta, lebo jedine On nás môže vyviesť z otroctva hriechu. Ako bude dnešný deň Pán Ježiš Kristus predstavený okolitému svetu cez naše životy? Zahľaďme sa na Neho cez Jeho Slovo a prosme v modlitbách o Jeho vedenie v každej oblasti života, aby sme o Ňom mohli vydať dobré svedectvo ako jednotlivci aj celá cirkev! Dnes bude naše stretnutie s mnohými možno jedinou „bibliou“, ktorú budú pozorovať. Čo uvidia?
Autor: Miroslav Trúsik
Pieseň: ES 450


Boh je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo Mu je ľúto spôsobiť pohromu. Joel 2,13

Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Lukáš 6,36


Zjavenie Jána 5,6-14 :: Modlíme sa za: Badín (Zv)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby