Zamyslenie na deň 5.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 3,7-19

7 Preto, ako Duch Svätý hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, 8 nezatvrdzujte si srdcia ako pri roztrpčení v deň pokúšania na púšti, 9 kde ma skusovaním pokúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky 10 za štyridsať rokov; preto som zanevrel na toto pokolenie a povedal som: Ustavične blúdia v srdci! Ale oni nepoznali moje cesty, 11 takže som prisahal v hneve: Nevojdú do môjho odpočinku!

12 Hľaďte, bratia, aby nikto z vás nemal zlé a neveriace srdce a neodpadol od živého Boha! 13 Ale napomínajte sa navzájom deň čo deň, dokiaľ sa hovorí: dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. 14 Lebo sme sa stali Kristovými účastníkmi, ak podstatu, ktorú sme mali na počiatku, zachovávame pevnú až do konca. 15 Keď sa hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia ako pri (onom) roztrpčení – 16 kto to, ozaj, boli, čo počuli a roztrpčovali sa? Či nie všetci, ktorí vyšli z Egypta pod Mojžišom? 17 A na koho zanevrel na štyridsať rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich telá padli na púšti? 18 A komu prisahal, že nevojde do Jeho odpočinku? Či nie tým, čo neposlúchali? 19 A tak vidíme, že nemohli vojsť pre neveru.


Napomínanie – povzbudzovanie. S pribúdajúcim vekom sa mi zdá, že sme sa v dobe postmodernizmu odučili napomínať – povzbudzovať, aby sme niekoho nezranili. Ešte dokážeme napomínať deti, aby dodržiavali určité pravidlá časného života. Potrpíme si na „imidž“. Pri otázkach týkajúcich sa večnosti skôr počuť vetu: „Nech sa samé rozhodnú, keď budú väčšie!“ Ako by nám nezáležalo na srdci človeka, „veď to navonok nevidieť“… Dnešný text nám hovorí o nebezpečenstve „zatvrdilého“ srdca. Výraz „zatvrdiť srdce“ označuje situáciu, keď odmietame poslúchať zjavenú Božiu vôľu. Izraeliti, hoci videli veľké divy, pre zatvrdilé srdcia plné neviery nevošli do zasľúbenej zeme. Pred naším zrakom sa tiež napĺňajú mnohé znamenia posledných čias, no akoby sme to pre nevieru nevnímali. Jedným z liekov na nestále srdce je i vzájomné napomínanie – povzbudzovanie s láskou a záujmom. Prosme dnes v modlitbách i o tento dar, aby aj cez službu napomínania – povzbudzovania sa mnohí mohli vrátiť k živému Bohu!
Autor: Miroslav Trúsik
Pieseň: ES 638


Hospodin však odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť. 1.Samuelova 26,23

Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Matúš 5,6


Ján 6,(60-62)63-69 :: Modlíme sa za: Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce (Po)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby