Zamyslenie na deň 4.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3. nedeľa pôstna. Oculi
(Moje oči sú upreté vždy na Hospodina. Žalm 25,15)
Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Lukáš 9,62


1.Petra 1,(13-17)18-21

13 Preto opášte si bedrá svojej mysle, buďte dokonale triezvi, dúfajte v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Krista. 14 A ako poslušné deti nepripodobňujte sa predošlým žiadostiam z čias nevedomosti, 15 ale ako svätý je Ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. 16 Veď je napísané: Buďte svätí, lebo aj ja som svätý! 17 A ak vzývate Otca, ktorý bez uprednostňovania súdi každého podľa jeho diela, konajte v bázni, kým ste tu na zemi. 18 Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, 19 ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista, 20 ktorý bol síce vopred poznaný už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjavený vám, 21 veriacim skrze Neho v Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych a dal Mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu.


Čo nás nič nestojí, za nič nestojí…. Oculi – oči. Dnešná nedeľa nás chce svojím obsahom priviesť k novému pohľadu na Boha, seba samých, blížnych, aj spoločenstvo cirkvi. Prečo nový pohľad? Je snáď ten náš zakalený, či pokrivený? Ak dlhodobejšie žijeme v cirkvi, môže sa nám ľahko stať, že prestaneme správne vidieť svoje poslanie, že sa niečo potichučky zmení v našej mysli. Preto Petrova výzva „opášte si bedrá mysle, buďte svätí, ako je On svätý“… nás vedie cestou nového videnia. Pochopenia zmyslu Božieho spôsobu záchrany človeka – nie striebrom a zlatom, ale krvou svätého a nevinného. Prečo je tento pohľad a pochopenie také dôležité? Petrov list je povzbudením prenasledovaných kresťanov v utrpení. Ak prichádza utrpenie alebo nejaký problém, veľakrát strácame zápal a nadšenie pre Kristovu vec. Ak zistíme, že naša cesta za Kristom vedie tiež cez prinášanie obetí, tak niekedy meníme smer a povieme si, až za toľko mi to v cirkvi nestojí. Za koľko nám stojí Kristus? My sme Mu takí drahí, že platil cenou života. Ak niekedy z nás vyprcháva zápal v cirkvi, buďme si vedomí, že cirkev je spoločenstvo, ktoré stálo Krista život. Ak nás cesta nasledovania nič nestojí, naša viera za nič nestojí…
Autor: Peter Mihoč
Pieseň: ES 525


Keby ma aj otec môj a matka moja opustili, Hospodin sa ma ujme. Žalm 27,10

Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení; sme tiesnení, ale si nezúfame; sme prenasledovaní, ale nie opustení. 2.Korintským 4,8-9


Lukáš 9,57-62 :: Efezským 5,1-8a :: Žalm 35,17-28 :: Modlíme sa za: Zvolenský seniorát

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby