Zamyslenie na deň 3.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 12,12-19

12 Na druhý deň veľký zástup, ktorý prišiel na slávnosti, počujúc, že Ježiš prichádza do Jeruzalema, 13 nabral palmové ratolesti a vyšiel Mu naproti volajúc: Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ izraelský! 14 Keď Ježiš našiel osliatko, posadil sa naň, ako je napísané: 15 Neboj sa, dcéra sionská, ajhľa, tvoj kráľ prichádza, sediac na osliatku oslice. 16 Jeho učeníci sprvu nerozumeli tomu, ale keď Ježiš bol oslávený, vtedy sa rozpomenuli, že to bolo napísané o Ňom a že Mu tak urobili. 17 A zástup, ktorý bol s Ním, keď vyvolal Lazára z hrobu a vzkriesil ho z mŕtvych, svedčil o tom. 18 Zástup mu vyšiel naproti, lebo sa dopočul, že učinil znamenie. 19 A farizeji si hovorili: Vidíte, nič nezmôžete! Ajhľa, svet išiel za Ním!


Nepochopiteľné. Scéna opísaná v texte je jedným veľkým paradoxom. Na jednej strane tu je Ježiš, ktorý len nedávno urobil jeden zo Svojich najväčších zázrakov: vzkriesil z mŕtvych Svojho kamaráta, Lazára. Všetky oči sú v tejto chvíli upreté na Neho, ľud Ho zvučne oslavuje a vyhlasuje o Ňom veľké pravdy: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ izraelský!“ Dokonca bez váhania kladú svoje plášte na zem, aby po nich Ježiš mohol prejsť ako po hollywoodskom červenom koberci (Lukáš 19,29-40). No tu sa stane niečo nečakané. Ježiš vysadne na malé osliatko a na jeho chrbte sa necháva viezť do Jeruzalema. „Jeho učeníci sprvu nerozumeli tomu.“ Tento slávny Ježiš sa opäť vezie na neslávnom osliatku. Prvýkrát to bolo pri Jeho príchode do tohto sveta – v Máriinom brušku na ceste do Betlehema. Ježiš dokončuje Svoju cestu na tejto zemi rovnako, ako ju začal: v poníženosti, ľudskosti, pokore. Toto je náš Kráľ. Sediaci na osliatku. Ježišova pokora bola jednou z hlavných vecí, ktoré ľudí tak veľmi priťahovali. Dokonca i farizeji museli uznať: „Vidíte, že nič neosožíte, hľa celý svet odišiel za Ním“ (Roh). Tejto pokore chce Ježiš naučiť aj nás. Ak sa necháme viesť tým istým Duchom Svätým, budeme môcť byť ako cirkev príjemnou vôňou pre tento svet. V podriadenosti Ho dnes o to prosme.
Autor: Lenka Liptáková
Pieseň: ES 244


Keď hovoril so mnou, vstúpil do mňa Duch, postavil ma na nohy a ja som počúval Toho, ktorý hovoril so mnou. Ezechiel 2,2

Žena Mu povedala: Viem, že prichádza Mesiáš, ktorý sa volá Kristus; keď Ten príde, oznámi nám všetko. Riekol jej Ježiš: Ja som to, ktorý rozprávam s tebou. Ján 4,25-26


Galatským 2,16-21 :: Modlíme sa za: Šivetice (Ge)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby