Zamyslenie na deň 31.7.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 27,1-12

1 Keď už bolo rozhodnuté, že sa budeme plaviť do Itálie, odovzdali Pavla a niektorých iných väzňov Júliovi, stotníkovi cisárskeho prápora. 2 Vstúpili sme teda na adramitskú loď, ktorá mala plávať popri pobreží Ázie, a pohli sme sa. Bol s nami aj Macedónsky Aristarchos z Tesaloniky. 3 Na druhý deň pristáli sme v Sidone a Július, ktorý sa prívetivo správal k Pavlovi, dovolil mu ísť k priateľom a prijať od nich zaopatrenie. 4 Keď sme sa pohli odtiaľ, plavili sme sa poniže Cypru, lebo vetry duli proti nám, 5 preplavili sme sa Cilickým a Pamfilským morom a došli sme do Myry v Lýcii. 6 Tu našiel stotník alexandrijskú loď, ktorá sa mala plaviť do Itálie, a naložil nás na ňu. 7 Mnoho dní plavili sme sa už pomaly, s námahou dostali sme sa ku Knídu, a keďže nám vietor prekážal, plavili sme sa poniže Kréty vedľa Salmony. 8 Horko-ťažko sme ju minuli a prišli na miesto, menované Pekný prístav, neďaleko ktorého bolo mesto Lasea. 9 Uplynulo zase hodne času a aj plavba bola nebezpečná, lebo bolo už po pôste Dňa zmierenia, preto povedal Pavel: 10 Mužovia, predvídam, že plavba bude náročná a spojená s veľkou stratou nielen pre náklad a pre loď, ale aj pre naše životy. 11 Ale stotník väčšmi dôveroval kormidelníkovi a majiteľovi lode ako slovám Pavlovým. 12 A keďže ani prístav nebol vhodný na prezimovanie, väčšina sa rozhodla pustiť odtiaľ, či by sa im azda nepodarilo dôjsť do Feniky, krétskeho prístavu, obráteného na juho a severozápad, a tam prezimovať.


Nebezpečenstvo. Na tomto príbehu nás zaujme Pavlovo varovanie námorníkov. Hovorí im, že ak sa vydajú na plavbu, hrozí im nebezpečenstvo, ktoré môže ohroziť nielen náklad a plavidlo, ale aj ich životy. Pavel, ktorý sa živil výrobou stanov, radí skúseným námorníkom o plavbe na mori… Zvláštne, nie? Pavel disponuje zvláštnou múdrosťou a predvída nebezpečenstvo. Nenecháva si to pre seba, ale informuje zodpovedných ľudí. Tí nebrali Pavla vážne a vieme, ako to dopadlo. Aj nám dal Boh Svojho Ducha, ktorý prebýva v nás. Je zdrojom zvláštnej múdrosti. Zrakom viery vidíme aj neviditeľné. V múdrosti viery robíme dobré rozhodnutia. Bázeň pred Hospodinom je počiatkom múdrosti. Žalmista vyznáva: „Ó, ako milujem Tvoj zákon! Celý deň o ňom premýšľam. Svojimi príkazmi ma robíš múdrejším nad mojich nepriateľov“ (Ž 119,97-98).
Modlitba: Pane, nech nás Tvoj dobrý Duch sprevádza a požehnáva múdrosťou na našich cestách životom.
Pieseň: ES 509
Autor: Libor Bednár


Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo on ti dáva schopnosť získavať bohatstvo. 5.Mojžišova 8,18

Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Ján 3,27


Filipanom 2,12-18 :: Modlíme sa za: Partizánska Ľupča (Lo)