Zamyslenie na deň 30.7.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 26,24-32

24 Keď sa takto bránil, zvolal Festus silným hlasom: Blázniš, Pavel! Tvoja veľká učenosť ženie ťa do bláznovstva. 25 Ale Pavel povedal: Nebláznim, výborný Festus, ale hovorím pravdivé a rozumné slová. 26 Veď vie o týchto veciach kráľ, pred ktorým tiež otvorene hovorím; neverím, že mu je tajné niečo z toho, lebo sa to nedialo v skrytosti. 27 Či veríš prorokom, kráľ Agripa? Viem, že veríš! 28 I povedal Agripa Pavlovi: Bezmála by si ma presvedčil a urobil zo mňa kresťana. 29 A Pavel (odvetil): Žiadal by som si od Boha, aby nielen ty, ale všetci, ktorí ma dnes počúvate, stali ste sa skôr alebo neskôr takými, ako som ja; okrem týchto pút. 30 Tu vstal kráľ aj vladár a Bernika, podobne ostatní, ktorí sedeli s nimi, 31 a pri odchode hovorili medzi sebou: Tento človek nerobí nič, za čo by zasluhoval smrť alebo žalár. 32 A Agripa povedal Festovi: Tento človek mohol byť prepustený, keby sa nebol odvolal k cisárovi.


Sme blázni pre Krista. Keď Pavel hovoril o svojej viere v Krista, miestodržiteľ Festus mu taktne naznačil, že blaznie, že ho jeho učenosť vedie do bláznovstva. Pavel sa nebráni. Vie, že zvesť o Kristovi je pre židov pohoršením a pre nežidov bláznovstvom. Sám Pavel sa v liste do Korintu nazýva „bláznom pre Krista“ (4,10). Naša dôvera v Boha, v Božie slovo je pre neveriacich bláznovstvom. Nedávno nás nazývali tmármi a zaostalými, ktorí nemajú „vedecké poznanie“. Možno si aj ty niekedy terčom ironických poznámok pre svoju vieru v Krista, pre svoje kresťanské princípy v správaní, pre rozhodné nasledovanie Krista. To patrí k neseniu nášho kríža. Poznal to aj apoštol Pavel a poznáme to aj my. Ak by sme sa ničím nelíšili od neveriacich ľudí, niečo by na našom kresťanskom živote nebolo v poriadku.
Modlitba: Pane, pomôž nám aj dnes byť svetlom, ktoré svieti a soľou, ktorú je cítiť!
Pieseň: ES 271
Autor: Libor Bednár


Ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou. Žalm 32,10

A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Rimanom 5,5


1.Petrov 3,8-17 :: Modlíme sa za: Párnica (Lo)