Zamyslenie na deň 31.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Závierka občianskeho roka. Silvester
Hospodin milosrdný je a ľútostivý, zhovievavý a bohatý je v milosti. Žalm 103,8


Matúš 4,12-17

12 Keď Ježiš počul, že Jána uväznili, odišiel do Galiley. 13 Opustil Nazaret a prešiel bývať do Kafarnaumu, prímorského mesta v krajoch zebulonských a neftalimských, 14 aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša: 15 Kraj zebulonský a neftalimský na ceste k moru, za Jordánom, pohanská Galilea, 16 ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veľké svetlo, a tým, čo sedeli v krajine a v tôni smrti, vyšlo svetlo. 17 Odvtedy začal Ježiš kázať a hovoriť: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.


Volebný program je dôležitá vec. Celé tímy politických strán na ňom pracujú dlhý čas, aby potom pred voľbami dokázali osloviť čo najširšiu voličskú základňu. Na reklamu a propagáciu sú ochotní minúť obrovské peniaze. Aký volebný program predstavil Boží Syn, keď prvýkrát verejne vystúpil? Aké slová povedal, aby si „získal“ ľudí na Svoju stranu? „Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.“ Keď vystúpil doma (v synagóge v Nazarete), zdôraznil, prečo prišiel: „Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, [uzdravovať skrúšených srdcom] poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku…“ (L 4,18-19). Krásne! Kto z nás by nechcel byť zdravý, slobodný, šťastný?! No niekedy sa tak sústredíme na toto „ovocie“, že zabúdame, že cesta k nemu vedie cez pokánie a nasledovanie Ježiša Krista. Ježišov „volebný program“ bol a je veľmi radikálny, ale na rozdiel od drvivej väčšiny politikov, ON vždy dodrží to, čo sľúbi. Ide Mu o naše, nie o Svoje dobro. ON túži a chce, aby sme prežili svoj život a najmä večnosť s Ním, v Nebeskom kráľovstve. Preto zdôrazňuje, že musíme zmeniť svoje zmýšľanie, postoje, návyky, sny a túžby – celý svoj život a ponúka nám pomoc – Ducha Svätého. Je to radikálne, je to však jediná cesta; ale rozhodnúť sa musíme sami.
Autor: Stanislav Kocka
Pieseň: ES 468


Dávid sa modlil: Teraz, Hospodine Bože, splň naveky slovo, ktoré si povedal o Svojom služobníkovi a o jeho dome, a rob, ako si hovoril! 2.Samuelova 7,25

Veď koľkokoľvek je zasľúbení Božích, v Ježišovi Kristovi sú všetky; áno; preto v Ňom je aj amen na slávu Bohu skrze nás. 2.Korintským 1,20


Lukáš 12,35-40 :: Rímskym 8,31b-39 :: Matúš 4,12-17 :: Ján 8,31-36 :: Modlíme sa za: celú Evanjelickú a.v. cirkev na Slovensku