Zamyslenie na deň 1.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Heslo na rok 2019
Hľadaj pokoj a snaž sa oň! Žalm 34,15


JANUÁR
Heslo mesiaca: Hospodin hovorí: Svoju dúhu kladiem na oblaky; bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou. 1.Mojžišova 9,13


Nový rok
A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho. Kolosenským 3,17


Lukáš 4,16-21

16 Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. 17 I podali Mu knihu proroka Izaiáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané: 18 Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie, 19 a zvestovať vzácny rok Pánov. 20 Keď zavrel knihu a vrátil ju služobníkovi, sadol si. Oči všetkých v synagóge upierali sa na Neho. 21 A On im začal hovoriť: Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach.


S akým odhodlaním, s akou víziou sa chceme tento rok postaviť na štartovaciu čiaru? Skúsme si na papier napísať všetko, čo by sme chceli dosiahnuť, kam sa potrebujeme posunúť! Tento zoznam potom v modlitbe predložme Pánovi! Určite by bolo dobré, keby sme sa za Božiu cestu pre naše životy aj postili. Určime si také priority, o ktorých vieme, že nám pomôžu viac spoznávať Boha a viac milovať ľudí, ktorí sú v našom živote a ktorých stretneme! – – Pán Ježiš, po tom, ako Ho Duch Svätý na púšti viedol do služby, prišiel do Nazareta, a keď bol v sobotu v synagóge, podali Mu knihu proroka Izaiáša. Nalistoval si 61. kapitolu a prečítal, čo bude úlohou Mesiáša. Keď si to prečítame, skúsme sa inšpirovať myšlienkou: „Budem žiť tak, aby som bol plný Ducha Svätého. Budem z Pánovej milosti hovoriť a žiť Evanjelium všade, kam ma On povedie. Budem takým ‚svetlom‘ a ‚soľou zeme‘, aby na mojom živote bolo jasne viditeľné, že Ježiš má moc uzdravovať skrúšených srdcom, že má reálnu moc vyslobodiť zo zajatia hriechu, závislostí, otroctva túžob a telesnosti. Budem žiť vo svetle a modliť sa, aby Boh otváral iným oči srdca aj mysle pre Evanjelium.“ Inšpirujme sa „volebným programom“ nášho Spasiteľa! Som presvedčený, že v moci Jeho Ducha sa môže aj pre nás stať realitou. Vykročme v dôvere!
Pane Ježišu, ďakujeme, že dávaš nový život. Ďakujeme, že odpúšťaš minulosť s jej hriechmi, aby sme ich opustili a žili Tvojím Duchom. Dávame sa Ti aj na začiatku tohto roku, aby si cez nás vykonal veľa požehnaného. Amen.
Autor: Stanislav Kocka
Pieseň: ES 74


Neprekrúcaj právo chudobného v jeho spore! 2.Mojžišova 23,6

Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou. Lukáš 16,19-20


Jakub 4,13-15 :: Žalm 8 :: Józue 1,1-9 :: Modlíme sa za: Modlitebné spoločenstvo