Zamyslenie na deň 30.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Nedeľa po Vianociach
A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu. Ján 1,14


Matúš 4,1-11

1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal. 2 Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol. 3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby! 4 On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. 5 Nato vzal Ho diabol do svätého mesta, postavil Ho na okraj nástrešia chrámu 6 a povedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe a zachytia Ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. 7 Ježiš mu povedal: Opäť je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! 8 A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a povedal Mu: Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať. 10 Tu mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť! 11 Vtedy Ho diabol opustil, a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali Mu.


Ostaňme verní! Priblížil sa koniec roku, ktorý nás upomína na koniec nášho života. Preto na konci vždy rekapitulujeme. Vážime dobré aj zlé. Aj v uplynulom roku sa miešalo jedno s druhým. Prežili sme víťazstvá aj prehry, tešili sme sa aj smútili. Prechádzali sme pokušeniami a na rozdiel od Pána Ježiša sme vždy neobstáli, nie vždy sme sa držali Božieho slova a odporovali pokušiteľovi, nie vždy sme ostali verní svojmu Pánovi. Je namieste, aby sme vyznali svoje hriechy a previnenia a opätovne si vzali k srdcu radu Pána Ježiša Krista, ako ostať verní. Tou radou je: Vedieť, čo je napísané. Len slovo a Slovo Božie nás zachová vo vernosti. Poznávajme Ho! Učme sa Ho! Milujme Ho! Počúvajme Ho! S Ním zakončime tento rok a s Ním vstúpme do roku nového! On je Chlieb života, ktorý utíši hlad. Na Neho sa môžeme spoľahnúť, že On sa o nás postará a keď bude potrebné, prikáže anjelom, aby nás zachytili na ruky alebo preniesli do neba. Nedá nám možno moc a slávu sveta, ale dá nám Svoju moc a slávu neba naveky. Prosíme Ťa, Pane Ježišu, odpusť nám, že sme neboli vo všetkom verní, že sme podľahli pokušeniu, sklamali Teba aj blížnych! Ďakujeme za Tvoju vernosť a prosíme: Veď nás Duchom Svätým, aby sme Ti boli verní! Milujeme Ťa! Amen.
Autor: Katarína Hudáková
Pieseň: ES 311


Ajhľa, Boh mi je pomocníkom, Pán je s tými, ktorí podopierajú môj život. Žalm 54,6

Tomu však, ktorý vás môže zachrániť od pádu a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred Svoju slávu: jedinému múdremu Bohu, nášmu Spasiteľovi v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, sláva, veleba, sila a moc pred všetkými vekmi aj teraz i na všetky veky! Júda 24-25


Lukáš 2,(22-24)25-38(39-40) :: 1.Jána 1,1-4 :: Ján 12,44-50 :: Modlíme sa za: Turčiansky seniorát