Zamyslenie na deň 31.1.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 8,1-3

1 Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a zvestoval radostnú zvesť o kráľovstve Božom a dvanásti s Ním. 2 A niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb, Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov, 3 Johana, manželka Chúzu, Herodesovho úradníka, Zuzana a mnohé iné, posluhovali im z toho, čo mali.


Niekto v ústraní. Zažili ste už niekedy pocit samoty? Byť sám je síce niekedy prospešné, no pokiaľ je potrebné niečo vykonať, tvoriť, je lepšie, pokiaľ máme okolo seba ľudí, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Aj pri zvestovaní evanjelia sa ukazuje ako potrebné, mať okolo seba ľudí, ktorí sú súčasťou služby nesenia evanjelia, ktorí tvoria takzvaný podporný tím. V službe evanjelia môže mať každý svoje miesto, každý môže poslúžiť nejakým darom. Naša služba, neraz aj tá, ktorá je v ústraní, je potrebná na to, aby sa zvesť evanjelia mohla niesť ďalej. Dnešný príbeh je svedectvom o tom, že nikto nie je zbytočný a že aj Ježiš so Svojimi učeníkmi mali takýto podporný tím. Neboli to vždy tí najvzornejší, ale často tí, ktorí spoznali svoje zlyhania a u Ježiša našli nový život. Nebojme sa zapojiť do služby evanjelia, aj keď sa cítime nehodní. Kto zažije Ježišovu pomoc a lásku, toho život sa očisťuje od zla. Ježiš je Darca nového spôsobu života, dáva nám priestor, kde sa môžeme stať svedkami Božej lásky. Takáto činnosť je potrebná. Ak do služby nesenia evanjelia vložíme to, čo máme, určite nikdy nebudeme chudobní. Nezabúdajme, aj my máme svoje miesto v nesení evanjelia pre naše okolie, aj keď sme niekedy v ústraní. Boh potrebuje aj našu službu.
Autor: Milan Petrula
Pieseň: ES 284


Bože, Ty si však ten istý a Tvoje roky nikdy neprestanú. Žalm 102,28

Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Vševládny. Zjavenie 1,8


Matúš 8,28-34 :: MODLÍME SA ZA: Budiná (No)