Zamyslenie na deň 1.2.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

FEBRUÁR
Keď vojdete do ktoréhokoľvek domu, povedzte najprv: Pokoj domu tomuto! Lukáš 10,5


Lukáš 8,4-15

4 A keď sa schádzal veľký zástup a z miest hrnuli sa k Nemu, hovoril v podobenstve: 5 Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. 6 Iné padlo na skalu, a keď vzišlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. 7 Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. 8 A iné padlo do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje! 9 Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo. 10 A On riekol: Vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho, ale ostatným (hovorím) v podobenstvách, aby hľadeli, a nevideli, počuli, a nerozumeli. 11 Podobenstvo znamená toto: Semeno je slovo Božie. 12 To kraj cesty sú tí, čo počúvajú, a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. 13 To na skale sú tí, čo počúvajú slovo, s radosťou ho prijímajú, ale nemajú koreň, začas veria, a v pokušení odstupujú. 14 Ktoré však padlo medzi tŕnie, sú tí, čo počúvajú, ale na cestách života udusia ich starosti, bohatstvo a rozkoš života, a nedozrejú. 15 Ale ktoré padlo do dobrej zeme, sú tí, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok.


Aká pôda je v našich srdciach pre Božie slovo? Pán Ježiš v tomto podobenstve vykreslil ľudí, ktorí počúvajú slovo evanjelia o záchrane v kríži Pána Ježiša. Tieto slová oslovujú aj nás, ktorí veríme v Pána Ježiša. Ako vážne berieme Slovo Božie a Jeho vedenie na ceste do večnosti? Úpadok viery sa začína tam, kde nie sme ochotní podriadiť sa tomu, čo nám Boh hovorí. Diabol veľmi ľahko Jeho slovo vyberie z našich sŕdc a mysle. Inokedy sa nadchneme pre pravdy Slova, ale ak príde prenasledovanie alebo námaha, spojená s Jeho zachovávaním, nadšenie vyhasne. Niekedy aj bojujeme, ale starosti o život a hmotné veci udusia Slovo v našich srdciach. Ak takto zanikne Slovo evanjelia, sme smutní. Vidíme, že človek smeruje do večnej záhuby. Ak však veriaci človek ignoruje Božie slovo, alebo sa nechá strhnúť vírom sveta, často sa tvárime, akoby sa nič nedialo. Ak sa však Božie slovo nevzmáha v nás, chradneme vo viere, strácame život v Božej milosti, ktorý prináša ovocie príjemné Bohu. Spravme, čo je na nás, aby naše srdcia boli dobrou pôdou pre rast Božieho slova. Pokorme sa, vzdajme sa našej pýchy, našich plánov, našich záľub! Vydajme sa telom i dušou do služby Duchu Svätému, aby nás napĺňal všetkou známosťou, aby sme mohli smelo kráčať vpred na úzkej ceste do Božieho kráľovstva.
Autor: Ján Čermák
Pieseň: ES 282


Jasať a radovať sa budem z Tvojej milosti, lebo si vzhliadol na moju biedu a pochopil si tieseň mojej duše. Žalm 31,8

Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná. Ján 16,24


Ozeáš 2,20-25 :: MODLÍME SA ZA: Bukovec (My)