Zamyslenie na deň 30.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Jána 5,6-12

„6 To je Ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus; nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv; Duch je, ktorý svedčí, pretože Duch je pravda. 7 Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý, a títo traja jedno sú: 8 Duch, voda a krv, a tí traja jedno sú. 9 Ak prijímame ľudské svedectvo, Božie svedectvo je väčšie, lebo Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi. 10 Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe; kto neverí Bohu, urobil Ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi. 11 A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. 12 Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.“


Život sa začína narodením a končí smrťou. Je to humanistická fráza, ktorej z pohľadu biológie niet čo vytknúť. A predsa my, kresťania, máme inú informáciu a poznanie života. Život sa začína splodením v lone matky a nikdy sa nemusí skončiť. Veríme, že večnosť nie je len fráza zo strachu zo smrti. Veríme, že Kristus dáva život večný, ktorý nám daroval Svojou obeťou na kríži. Krv, ktorá tiekla pri Jeho utrpení a smrti, krv obete za hriech je očisťujúca človeka od hriechu. Ako pri krste, keď nás voda spojená s Božím slovom očistí od dedičného hriechu a my sa Božou milosťou stávame Jeho deťmi. Pána Boha nemožno dokázať, nemožno Ho obsiahnuť ľudským poznaním, nedá sa opísať – v Pána Boha sa dá iba veriť. Viera je darom Ducha Svätého, o ktorý prosíme. A Pán Boh nám ho dá, pretože je dobrý. Tak, ako sa stali darom viery a svedkami Pána Boha mnohí pred nami, aj my sa vierou stávame svedectvom Božím. Život s vierou v Pána Ježiša Krista je životom lásky, pokoja, radosti, pokory a nádeje. Je to život, ktorý sa nikdy neskončí, pretože veríme a „už vieme“, že Pán Boh nám dáva večný život v nebesiach. Toto všetko môžu pri nás zažiť aj ľudia hľadajúci viac, ako len humanistický prístup k životu. Dajme im dnes a každý ďalší deň pocítiť, že Boh ich miluje a ponúka im dar viery!
Autor: Jana Bosáková
Pieseň: ES 676


Vtedy Hospodin riekol Mojžišovi: Počul som reptanie Izraelitov; povedz im toto: Podvečer budete jesť mäso a vždy ráno sa nasýtite chlebom a spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh. 2.Mojžišova 16,11-12

Ondrej povedal Ježišovi: Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve rybičky; ale čo je to pre toľkých? I rozkázal Ježiš: Usaďte ľudí. Ján 6,8-10


Skutky apoštolov 4,32-37 :: Modlíme sa za: Kolárovo (Dn)