Zamyslenie na deň 3.6.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 5,17-33

17 Tu povstal veľkňaz a všetci, ktorí boli s ním – bola to strana sadukajov – a, naplnení žiarlivosťou, 18 položili ruky na apoštolov a vsadili ich do obecného väzenia. 19 Ale anjel Pánov otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich vraviac: 20 Choďte, postavte sa a hovorte ľudu v chráme všetky slová tohto života. 21 Keď to počuli, vošli na úsvite do chrámu a učili. Tu prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali radu a všetkých starších zo synov izraelských a poslali do väzenia, aby predviedli apoštolov. 22 Keď drábi prišli, nenašli ich vo väzení. Vrátili sa a oznámili to 23 hovoriac: Našli sme väzenie dôkladne zatvorené, aj strážcov stáť pri dverách, ale keď sme otvorili, nenašli sme dnu nikoho. 24 Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli túto správu, prišli do veľkých rozpakov, čo sa stalo. 25 Ale prišiel ktosi a oznámil im: Mužovia, ktorých ste vsadili do väzenia, ajhľa, stoja v chráme a učia ľud. 26 Veliteľ ihneď odišiel s drábmi a priviedol ich, ale bez násilia, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňovali. 27 Tak ich priviedli a postavili pred radu. I vypytoval sa ich veľkňaz, 28 hovoriac im: Prísne sme vám zakázali učiť v tom mene. A hľa, celý Jeruzalem naplnili ste svojím učením a chcete uvaliť na nás krv toho človeka. 29 Ale Peter a apoštolovia odpovedali: Boha treba viac poslúchať ako ľudí! 30 Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zamordovali, keď ste Ho povesili na drevo. 31 Toho Boh povýšil svojou pravicou za Vodcu a Spasiteľa, aby dal Izraelovi pokánie a odpustenie hriechov. 32 A svedkami toho sme my a Duch Svätý, ktorého dal Boh tým, čo Ho poslúchajú. 33 Ako to počuli, zúrili a chceli ich zabiť.


Boha treba poslúchať viac, než ľudí. Je realitou, že tam, kde kresťanstvo nie je štátnym náboženstvom, bývajú kresťania prenasledovaní. Na Slovensku, teda, nie je prenasledovanie kresťanov, lebo takmer 80% obyvateľstva sa hlási ku kresťanstvu… Iné je to v moslimských, budhistických, komunistických a iných totalitných režimoch. Tam je takmer nemožné šíriť evanjelium, rozprávať sa o viere a zdieľať ju bez potrestania, často väzením a mučením. Paradoxne, má to svoje „plusy“. Tam sa reálne ukáže, kto miluje Ježiša a kto s Ním len sympatizuje. Je rovnako zaujímavé, že práve tam, kde je kresťanom ťažko, sa cirkev šíri najrýchlejšie a aj kvalita kresťanstva je iná, než v demokratickej Európe. Tu sme pod nebadaným a stále rastúcim humanizmom a liberalizmom tlačení k mlčaniu o Ježišovi, k tomu, aby sme neučili v školách o Ježišovi, ani Ho nijako inak nezviditeľňovali. Funkciu duchovných poradcov v spoločnosti už naplno prevzali psychológovia (z hľadiska profesie nič proti nim). Vôľa takto nás umlčať je práca Božieho nepriateľa – Satana. – – Oproti minulosti sa teda nič nezmenilo. Aj v našom texte sa Satan snaží všemožne umlčať apoštolov. Až ich chcú od zúrivosti zabiť. V demokracii sa nezabíja, len“ umlčiava všetkými možnými spôsobmi. Apoštoli odvážne hovoria: „Budeme poslúchať Boha, nie ľudí… “ Čo povieme my? Budeme ticho, alebo budeme ďalej odvážne zvestovať Krista a budovať Jeho cirkev? Aj za cenu posmechu a ponižovania… ?
Modlitba: Odpusť, Bože, že poslúchame príliš veľa ľudských príkazov a tradícií a Tvoje príkazy a tradície ostávajú v tieni. Veď nás Tvojím Duchom Pravdy, aby sme vedeli rozlíšiť, čo máme poslúchať, daruj poslušné srdce. Amen.
Pieseň: ES 253
Autor: Stanislav Gurka


Ako sú vrchy vôkol Jeruzalema, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu odteraz až naveky. Žalm 125,2

Sám Pán pokoja nech vám dá pokoj vždy a každým spôsobom. Pán nech je s vami všetkými! 2.Tesaloničanom 3,16


Efezanom 4,1-7 :: Modlíme sa za: Liptovský Ján (Lo)