Zamyslenie na deň 2.6.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 5,1-16

1 No nejaký muž, menom Ananiáš, s manželkou Zafirou predal majetok, 2 s vedomím manželky odložil si z utŕženej ceny a len čiastku priniesol a položil apoštolom k nohám. 3 I povedal mu Peter: Ananiáš, prečo ti satan opanoval srdce, že si luhal Duchu Svätému a odložil si z utŕženej ceny za pole? 4 Či by nebolo zostalo tebe, keby si ho nebol predal? A keď si ho predal, či nebolo tvoje? Ako ti len prišlo na um niečo také? Nie ľuďom si luhal, ale Bohu. 5 Len čo Ananiáš počul tieto slová, padol a vypustil dušu. A prišla veľká bázeň na všetkých, ktorí počuli o tom. 6 I vstanúc mladší z nich, vzali ho, vyniesli a pochovali. 7 Asi o tri hodiny nato prišla jeho manželka, ktorá nevedela, čo sa stalo. 8 Peter jej povedal: Povedz mi, či ste za toľko predali pole? Prisvedčila: Áno, za toľko! 9 Peter jej odpovedal: Prečo ste sa dohovorili, že budete pokúšať Ducha Pánovho? Ajhľa, nohy tých, čo ti pochovali manžela, sú predo dvermi; vynesú aj teba! 10 Hneď nato padla mu k nohám a vypustila dušu. Keď mládenci vošli, našli ju mŕtvu; vyniesli ju a pochovali k manželovi. 11 Ale na celý cirkevný zbor a na všetkých, čo počuli o tom, prišla veľká bázeň. 12 Rukami apoštolov diali sa medzi ľudom mnohé znamenia a zázraky. A všetci jednomyseľne bývali v sieni Šalamúnovej; 13 z ostatných však nikto sa neodvážil pripojiť k nim, ale ľud ich zveleboval. 14 A čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich v Pána, mnoho mužov a žien, 15 takže aj na ulice vynášali chorých a ukladali ich na lôžka a na nosidlá, aby, keď Peter pôjde tade, čo aj len jeho tieň padol na niektorého z nich. 16 Aj z miest okolo Jeruzalema prichádzali v zástupoch, prinášali svojich nemocných a trápených nečistými duchmi – a všetci boli uzdravovaní.


Svätosť a zvrchovanosť Božia. V tomto príbehu sme svedkami situácie, keď sa najskôr klamstvo nevie spojiť s atribútom svätosti Boha a následne sa o takomto klamstve rozhodne z pozície Božej zvrchovanosti. Manželia, Ananiáš a Zafíra, ktorí boli dotknutí životom prvých kresťanov a určite i samotným Duchom Svätým, chcú nastúpiť cestu nasledovania Pána. Predajú pole, aby prispeli do spoločnej cirkevnej pokladnice, ale nie sú pri tom úprimní, lebo časť peňazí si ponechajú. Klamú a Boh to vidí. – – Zapamätajme si: Každé naše klamstvo je hriech a ak chceme mať spoločenstvo s Bohom i z Jeho strany, neklamme Ho! Ak sme si vedomí akéhokoľvek hriechu, a teda i klamstva, máme Mu ho v pokání vyznať a opustiť ho. Nepokúšajme Boha a neberme Jeho milosť na ľahkú váhu! – – Je tu však zaujímavý aj rozmer okamžitého potrestania manželov Pánom Bohom, a to smrťou. Často rozmýšľam, ako by v súčasnosti liberálna spoločnosť reagovala, ak by takto – pri komunikácii s niektorým farárom – zrazu zomreli dvaja ľudia. Zjavne pre ich hriešny život… Určite by takýto služobník Boží musel ísť do väzenia. A určite by takto znášal utrpenie pre Krista… Boh je totiž naveky zvrchovaným vládcom nad životom i smrťou. Nie liberálne a humanistické názory! – – Prosím, buďme v tomto verní (nie bigotní)! A ak budeme verní a láskaví (ako Boh), potom opäť príde bázeň a úcta – do cirkvi, aj voči cirkvi. Ako na konci nášho prečítaného príbehu.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si vládcom nad životom a smrťou. Odpusť, že často na to nemyslíme a správame sa ako samovládcovia. Daj nám svetlo, aby sme chápali Tvoju lásku, ale aj súd, ktorý musí oddeliť tých, čo lásku ničia pokrytectvom a sebastrednosťou. Umŕtvuj v nás sebeckú telesnosť a posilňuj na duchu. Amen.
Pieseň: ES 264
Autor: Stanislav Gurka


Nakloňte si uši a poďte ku mne, počúvajte a budete žiť. Izaiáš 55,3

Ježiš hovorí: „Komu sa podobá ten, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a plní ich? Ukážem vám: Podobá sa človeku, ktorý staval dom. Kopal hlboko a základy položil na skale.“ Lukáš 6,47-48


Skutky apoštolov 17,(16)22-34 :: Modlíme sa za: Liptovská Sielnica (Lo)