Zamyslenie na deň 3.12.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 7,10-25

10 Hospodin hovoril ďalej Ácházovi: 11 Žiadaj si znamenie od svojho Boha, Hospodina, či už siaha hlboko až po podsvetie, alebo vysoko nahor. 12 Ácház však odpovedal: Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Hospodina. 13 Nato prorok povedal: Počujte, dom Dávidov! Málo vám je unavovať ľudí, že unavujete aj môjho Boha? 14 Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel. 15 Maslo a med bude jedávať, pokiaľ nebude vedieť rozlišovať medzi dobrým a zlým. 16 Lebo skôr, ako ten chlapec bude vedieť rozlišovať zlé od dobrého, opustená bude krajina, ktorej dvoch kráľov sa ty strachuješ. 17 Hospodin privedie na teba, na tvoj ľud i na dom tvojho otca dni, aké neprišli odo dňa, keď Efrajim odpadol od Júdu, (privedie asýrskeho kráľa). 18 V ten deň zapíska Hospodin na muchy, ktoré sú na konci egyptských riek, a na včely, ktoré sú v Asýrii. 19 Prídu a všetky sa usadia v strmých údoliach, v skalných trhlinách, vo všetkých krovinách, na všetkých pastvinách. 20 V ten deň Pán oholí britvou, najatou spoza Eufratu kráľom asýrskym, hlavu i chlpy nôh, ba i bradu odstráni. 21 V ten deň si človek zachová nažive kravu a dve ovce, 22 a keďže budú dávať mnoho mlieka, bude jesť smotanu, lebo smotanu a med budú jesť všetci, ktorí ostanú v krajine. 23 V ten deň každé miesto, na ktorom je tisíc vínnych kmeňov v cene tisíc šekelov striebra, zmení sa na bodľač a tŕnie. 24 So šípmi a lukom bude sa tam chodiť, lebo tŕním a bodľačím bude celá krajina. 25 Na nijaké návršie, ktoré sa teraz motykou okopáva, nevkročíš zo strachu pred bodľačím a tŕním. Bude miestom, na ktoré sa vyháňa dobytok a po ktorom ovce šliapu.


Znamenia. V živote potrebujeme znamenia a značky, podľa ktorých sa dokážeme orientovať a ísť správnym smerom. Dopravné značky usmerňujú dopravnú premávku. Keď vojdeme do neznámej budovy, hľadáme informačnú tabuľu a šípky, aby sme sa dostali do cieľa. V mestách sa riadime podľa ulíc a čísel. Ak by sme si povedali, že nech je značka akákoľvek, my sa budeme riadiť po svojom, nikdy by sme do cieľa nedošli, ohrozili by sme seba, aj iných a nastal by chaos. – – Kniha proroka Izaiáša nám dnes hovorí niečo podobné. Kráľ Ácház si mal pýtať od Boha znamenie, aby mohol obstáť vo vojne. Kráľ sa nechcel riadiť Božou ponukou, nechcel Pána Boha „otravovať“. Pána sa to dotklo a povedal, že napriek tomu dá znamenie, ale Ácház svojím rozhodnutím zapríčinil, že v Judsku zavládol chaos a pustošenie. – – Pán Boh dáva znamenia aj nám. Pomáha nám v živote správne sa rozhodovať a orientovať. Jedným znamením je Božie Slovo. Iným znamením je Pán Ježiš narodený pre celý svet. Mnohí odmietajú tieto znamenia a radšej si volia svoju vlastnú cestu do nebezpečného duchovného chaosu. Neodmietajme Božiu ponuku! Riaďme sa v našich životoch a rodinách Božími znameniami, ktoré nám zjavil v Pánovi Ježišovi a v Písme! Vtedy nezablúdime a prídeme do cieľa časného i večného života.

Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, za Tvoje znamenia! Odpusť, že si ich málo vážime. Veď nás Svojím Duchom, aby sme stále kráčali po Tvojich cestách a včas zbadali Tvoje značky a najmä, aby sme ich rešpektovali! Amen.
Pieseň: ES 16
Autor: Peter Švehla


Že pozrel zo Svojej vznešenej svätyne, že Hospodin hľadel z neba na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil odsúdených na smrť. Žalm 102,20-21

Ak vás teda Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Jána 8,36


Filipanom 1,3-11 •  Modlíme sa za: Veľký Krtíš (NoS)