Zamyslenie na deň 2.12.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 7,1-9

1 Za dní judského kráľa Ácháza, syna Uzijovho syna Jótáma, pritiahol sýrsky kráľ Recín a izraelský kráľ Pekach, syn Remaljov, k Jeruzalemu do boja proti nemu. Ale nevládali bojovať proti nemu. 2 Keď oznámili domu Dávidovmu: Sýria táborí v Efrajime, zachvelo sa mu srdce i srdce jeho ľudu, ako sa chvejú lesné stromy od vetra. 3 Vtedy Hospodin riekol Izaiášovi: Vyjdi i so svojím synom Šeár Jášúbom naproti Ácházovi ku koncu vodovodu Horného rybníka, na cestu k Valchárovmu poľu, 4 a povedz mu: Daj si pozor a buď pokojný, neboj sa a neklesaj na mysli pred týmito dvoma kýpťami dymiacich sa hlavní, pred hnevom Recína a Sýrie i syna Remaljovho. 5 Pretože Sýria s Efrajimom a synom Remaljovým zaumienila si zlú vec proti tebe hovoriac: 6 Tiahnime do Judska a vydesme ho; odštiepme ho pre seba a u robme v ňom kráľom syna Tabeélovho – 7 takto vraví Pán, Hospodin: Neuskutoční a nestane sa to. 8 Lebo hlavou Sýrie je Damask a hlavou Damasku je Recín. Po šesťdesiatich piatich rokoch Efrajim bude rozbitý, nebude národom. 9 Hlavou Efrajima je Samária a hlavou Samárie je syn Remaljov. Ak neveríte, neobstojíte!


Ak veríte, obstojíte. Izrael stál na križovatke kultúr, náboženstiev a národov. Nie raz sa cezeň prehnali vojny a nepokoje, ktoré poznačili alebo spustošili jeho obyvateľov. Pred sebou máme úryvok, ktorý hovorí niečo podobné. Sýrsky a izraelský kráľ pritiahli bojovať proti Jeruzalemu. Judský kráľ Ácház dostal prostredníctvom Izaiáša od Hospodina uistenie, že v tejto vojne bude stáť pri ňom. Aj napriek početnej nevýhode, ak si zachovajú vieru v Hospodina, im Boh dá obstáť v tejto vojne, ba čo viac, všetko sa obráti proti tým, ktorí ju začali. – – Denne zažívame podobné situácie, ako Judsko. Často sa ocitáme v nepokoji. „Pritiahnu na nás“ mnohí nepriatelia – v živote, rodine, práci, ohľadom zdravia, ale aj vo viere musíme vybojovať mnoho zápasov. Sami sme však slabí. Niečo sa nám možno podarí, ale mnohokrát zlyháme. Strácame istotu, dôveru, nádej, radosť, niekedy aj klesáme vo viere. Tu prichádza Izaiáš s Božím odkazom aj pre každého z nás: „Ak neveríte, neobstojíte“. Sami nemôžeme obstáť v nijakej skúške. Jedine s vierou a dôverou v Hospodina máme v našich životných zápasoch a skúškach isté víťazstvo. Zárukou toho nám je Boží Syn, Pán Ježiš Kristus, ktorého príchod si v tomto adventnom období pripomíname a sprítomňujeme. Nech je s nami aj dnes! Ak veríme, obstojíme.

Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že Ty obstojíš! Odpusť nám slabú vieru a posilňuj nás, aby sme stáli v každej situácii na Tvojej strane a zažívali Tvoje víťazstvá, hoci navonok sa nám občas javia ako kríže…! Amen.
Pieseň: ES 13
Autor: Peter Švehla


Mojžiš mu však povedal: „Ty žiarliš namiesto mňa? Kiežby všetci z Hospodinovho ľudu boli samí proroci! Kiežby im Hospodin dal Svojho ducha!“  4.Mojžišova 11,29

Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte, ale všetko skúmajte; dobrého sa držte! 1.Tesaloničanom 5,19-21


Ezechiel 37,24-28 •  Modlíme sa za: Veľký Grob – Čataj (BaS)