Zamyslenie na deň 3.11.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

20. nedeľa po Svätej Trojici
Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Micheáš 6,8


1.Mojžišova 8,18-22; 9,12-17

18 Nato vyšiel Nóach a s ním jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov. 19 Všetky živočíchy, plazy, vtáctvo a všetko, čo sa hýbalo na zemi, vyšlo z korábu po čeľadiach. 20 Vtedy Nóach postavil oltár Hospodinovi a vzal zo všetkých čistých zvierat, zo všetkých čistých vtákov a obetoval spaľované obete na oltári. 21 Keď Hospodin zacítil príjemnú vôňu, riekol si: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti, a nebudem už biť všetko živé, ako som to urobil. 22 Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú.

9, 12 Boh ďalej riekol: Toto bude znamením zmluvy, ktorú pre všetky budúce pokolenia robím medzi sebou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi, čo sú pri vás: 13 svoju dúhu kladiem na oblaky; bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou. 14 Keď nakopím oblaky nad zemou a ukáže sa dúha na oblakoch, 15 rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi zo všetkého tvorstva; a vody sa už nestanú potopou, aby zničili každé z tvorstva. 16 Keď bude dúha na oblakoch, pozriem sa na ňu, aby som sa rozpomenul na večnú zmluvu medzi Bohom a medzi každým živým tvorom zo všetkého tvorstva, ktoré je na zemi. 17 Vtedy riekol Boh Nóachovi: Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi sebou a medzi každým tvorom, čo je na zemi.


Dúha prináša nádej. Pravdepodobne sme už veľakrát na oblohe pozorovali dúhu. Rozžiari sa vždy po daždi. A dážď je zdroj vlahy, podporovateľ života. Dážď je dar, požehnanie. A dúha po daždi je potvrdením Božieho dobrovoľného záväzku chrániť a podporovať život: „Keď bude dúha na oblakoch, pozriem na ňu, aby som sa rozpomenul na večnú zmluvu medzi Bohom a medzi každým živým tvorom zo všetkého tela, ktoré je na zemi.“ Dúha sa rozprestiera nad človekom, Nóachom a jeho rodinou vo chvíli, keď vychádzajú z korábu, miesta záchrany pred potopou. Koráb bol Bohom darovaným miestom záchrany, z ktorého môže Nóachova rodina vykročiť do nového života. – – Obraz „dúhy na oblakoch“ nám zároveň pripomína iný biblický výjav: TOHO, ktorý „príde na oblakoch s mocou a slávou velikou – Ježiša Krista. Jeho kríž a prázdny hrob sa stali miestom Božej záchrany a vykročením k novému životu pre všetkých hriešnikov. „Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože približuje sa vaše vykúpenie.“ Nech to vykúpenie je už teraz vidieť v každom diele našich rúk i sŕdc!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za zmluvy, ktoré nám dávaš, hoci je pre Teba ponižujúce ísť do zmluvy s malými, hriešnymi stvoreniami, ako sme my. Ďakujeme, ža sa môžeme radovať z Tvojej nekonečnej lásky a milosti, ktorú nám preukazuješ aj takýmto spôsobom. Amen.
Pieseň: ES 232
Autor: Dušan Cina


Ó Pane, Ty mi otvor pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú. Žalm 51,17

Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša a veľká milosť spočinula na nich na všetkých. Skutky apoštolov 4,33


Marek 10,2-9(10-12)13-16 :: 2.Korintským 3,3-6(7-9) :: Žalm 19 :: Modlíme sa za: Bratislavský seniorát