Zamyslenie na deň 29.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 13,1-12

1 V Antiochii, pri tamojšom cirkevnom zbore, boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Šimon, prímenom Čierny, Kyrénsky Lukios, Manahen, odkojený spolu s tetrarchom Herodesom, a Saul. 2 Keď raz slúžili Pánovi a postili sa, riekol Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Saula pre prácu, do ktorej som ich povolal. 3 Nato sa postili a modlili; potom kládli ruky na nich a prepustili ich.

4 A oni, vyslaní Duchom Svätým, zišli do Seleukie, odtiaľ sa preplavili na Cyprus, 5 a keď prišli do Salamíny, zvestovali slovo Božie v židovských synagógach. Mali so sebou Jána, aby im posluhoval. 6 Keď prešli celým ostrovom až do Pafu, našli tam muža, akéhosi čarodejníka, falošného proroka, Žida menom Barjezus, 7 ktorý bol tam s vladárom Sergiom Pavlom, mužom rozumným. Tento (Sergios) povolal si Barnabáša a Saula a žiadal si počuť slovo Božie. 8 Ale Elymas, čarodejník – toto znamená totiž v preklade jeho meno – postavil sa proti nim a snažil sa odvrátiť vladára od viery. 9 Vtedy Saul, ktorý sa volal aj Pavel, naplnený Duchom Svätým, uprene sa zahľadel na neho 10 a povedal mu: Človeče, plný všetkej ľsti a každej nešľachetnosti, syn diablov a nepriateľ každej spravodlivosti, či neprestaneš prevracať priame cesty Pánove? 11 Teraz, ajhľa, ruka Pánova proti tebe, oslepneš a začas neuvidíš slnko. A zaraz obkľúčila ho mrákota a tma, i chodil sem-tam a hľadal niekoho, kto by ho vodil za ruku. 12 Keď vladár videl, čo sa stalo, uveril a veľmi sa divil Pánovmu učeniu.


Pod vedením Ducha Svätého cirkev napreduje. Cirkev je Božia ustanovizeň. Pán Boh ju riadi a spravuje. Pán Ježiš povedal učeníkom: „Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás“ (J 15,16). Tak bolo už v Antiochii, kde Duch Svätý vyslal do práce tých, ktorých On sám chcel. A koho On vyšle, tomu aj pomáha. Niet moci, ktorá by Boží plán zmarila! Apoštol Pavel narazil na odpor na ostrove Cyprus – na čarodejníka Barjezusa, ktorý sa cítil veľký a chcel kaziť Božie dielo. No Duch Svätý zjavil Pavlovi pravdu. Spoznal v ňom odporcu a dal mu moc napomenúť ho. Keď to vidiel vladár ostrova, divil sa Pánovmu učeniu. Ale diviť sa z Božích divov nestačí, v Krista treba veriť a milovať Ho. Viera nemôže byť založená len na divoch. Pavel tým oslávil Pána Boha, zjavil Božiu moc. Aj ty zvestuj o tom, aký je radostný život s Pánom Ježišom, svedč o Jeho moci a láske, že On prevedie aj cez smrť do života večného! – – Božie dielo malo vždy aj odporcov, ale Pán Boh hovorí, že Jeho cirkev ani brány pekelné nepremôžu, lebo On sám Duchom Svätým je tu stále až do konca sveta. V tej cirkvi žiješ aj ty, preto to dokazuj životom, že patríš Jemu! Nikdy sa nehanbi k Nemu priznať! „Nebesá nám zostanú!“
Autor: Ján Velebír st.
Pieseň: ES 263


Ja sa však k Tebe modlím, Hospodine, v čase príhodnom, Bože, pre svoju veľkú milosť ohlás sa mi so svojou vernou pomocou. Žalm 69,14

Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. Jakub 5,13


Matúš 15,29-39 :: MODLÍME SA ZA: Mníšek nad Hnilcom (Ko)