Zamyslenie na deň 28.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 12,18-25

18 Keď sa rozodnilo, medzi žoldniermi bolo nemalé zdesenie, čo sa stalo s Petrom. 19 Herodes ho totiž hľadal, a keď nenašiel, vyšetroval strážnikov, rozkázal ich odviesť, odišiel z Judska do Cezarey a tam prebýval.

20 (Herodes) sa hneval na Týranov a Sidoncov. Preto jednomyseľne prišli k nemu a nakloniac si kráľovho komorníka Blasta, prosili o pokoj; ich krajina živila sa totiž z kráľovskej (zeme). 21 V určený deň obliekol si Herodes kráľovské rúcho, posadil sa na trón a prehovoril k nim. 22 A ľud volal: To je hlas Boží, a nie ľudský! 23 A zaraz ranil ho anjel Pánov, pretože nevzdal Bohu slávu a – žraný červami – vypustil dušu. 24 Slovo Pánovo však rástlo a šírilo sa. 25 Barnabáš a Saul, keď skončili svoju službu, vrátili sa z Jeruzalema a vzali so sebou Jána, prímenom Marka.


Boh, vládca nad vládcami. Niet na svete takých okov, ktoré by Pán Boh nemohol z človeka zhodiť. Okovami sú aj naše hriechy, do ktorých Satan chce spútať Božie deti. Ale Pán Ježiš hovorí: „Za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, stane sa“ (Sk 4,12). Mimo Krista niet spasenia. On však má moc pomôcť. Cítiš niekedy aj ty, že okovy hriechu ťa chcú spútať? Pros Pána Boha o pomoc! On nikdy nie je ďaleko, len pros vo viere a s láskou k Nemu! – – Herodesovi sa nesplnil plán, preto trestal nevinných strážcov. No dodnes platí, že i nad mocnými sveta vládne Najmocnejší Boh. On nenechá nespravodlivosť bez trestu. Preto „s bázňou a s trasením konajte svoje spasenie“ (F 2,12). Toto povzbudenie platí pre každého. Ako teda my, obyčajní ľudia, môžeme niečo zmeniť na vláde mocných tohto sveta? Môžeme sa modliť za tých, ktorí vládnu, lebo za modlitbou stojí najväčšia veľmoc, vševládny Boh. – – Keď Herodes prijímal božské pocty a nečinil z toho pokánie, prišiel na neho trest. Nech nikto nehľadá moc, slávu, poctu, aká mu nepatrí a netúži po pominuteľných veciach. Nech sa nechváli tým, čím je a čo má. Veď všetci sme len stvorením Božím. Sláva, pocta i česť patrí jedine Bohu. Žiaden strom nenarastie až do neba. Všetko na svete podlieha skaze, len slovo nášho Boha zostáva na veky.
Autor: Ján Velebír st.
Pieseň: ES 235


Nebesá rozprávajú o sláve Božej. Žalm 19,2

A hneď, keď Ježiš vychádzal z vody, videl nebesá roztvorené a Ducha, ktorý zostupoval na Neho ako holubica; a z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi zaľúbilo. Marek 1,10-11


Ján 4,5-14(15-18) :: MODLÍME SA ZA: Michalovce (Šz)