Zamyslenie na deň 29.5.2023

2. slávnosť svätodušná
Nie silou ani mocou, ale Mojím Duchom! znie výrok Hospodina zástupov.Zachariáš 4,6b


Žalm 51,12-21

12 Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného! 13 Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého Ducha mi neodnímaj! 14 Navráť mi radosť z Tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopri ma! 15 Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali. 16 Vytrhni ma, ó Bože, z krvnej viny. Ty, Bože mojej spásy! Nech zaplesá môj jazyk pre Tvoju spravodlivosť. 17 Ó Pane, Ty mi otvor pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú. 18 Lebo Ty nemáš záľubu v zábitku, a keby som ti obetoval zápal, nepáčil by sa Ti. 19 Bohu milou obeťou je duch skrúšený; Ty, Bože, nepohŕdaš srdcom skrúšeným a zdrveným. 20 Preukáž dobro Sionu vo svojej priazni, vybuduj múry Jeruzalema! 21 Potom si obľúbiš správne obete, zápaly a celožertvy; vtedy budú obetovať junce na Tvojom oltári.


Prosba o odpustenie hriechov, obnovu srdca a posvätenie. Prečítané Slovo Božie je volaním o naše pretvorenie, premenu. Poznávame, ako veľmi je hriech zakorenený v našom srdci, že je prítomný v celých dejinách ľudstva a aj my s ním dennodenne musíme bojovať. Keď sa však odovzdáme Pánu Bohu, On z nás dokáže urobiť úplne nové stvorenie a naplní nás Svojím Duchom, aby sme prinášali Jeho ovocie. Boh ide kajúcemu hriešnikovi v ústrety. Vedie človeka k radikálnej zmene zmýšľania. Sprievodným znakom našej prosby musí byť využitie Bohom darovaného nového života na svedectvo o Jeho spásonosných skutkoch a na Jeho chválu. Hoci ako deti Božie veľmi túžime po spoločenstve s Bohom, uvedomujeme si aj naše zlyhania, z ktorých sa nedokážeme dostať vlastnými silami. Na to, aby sme obstáli, potrebujeme pomoc zhora, aby na nás Boh vylial Svojho Ducha, ako prostriedok na uskutočnenie života s Bohom. Duch od Hospodina nám dáva pevnosť, svätosť a šľachetnosť. Boží duch však nemôže prebývať v nečistom človeku. Preto spolu so žalmistom prosíme nášho Stvoriteľa aj o nové a čisté srdce. Za to sa spoločne modlíme a po tom hlboko túžime.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že si nás nenechal osamotených, ale poslal si Ducha Pravdy, Ducha Radcu. Odpusť mi, že sa niekedy odchyľujem od pravdy a nechávam si radiť od nesprávnych ľudí. Daj mi nové srdce, ktoré by milovalo Ducha Svätého a nasledovalo Jeho rady. Amen.
Pieseň: ES 333
Autor: Jaroslav Javorník


Moje je striebro, Moje je zlato, znie výrok Hospodina zástupov. Aggeus 2,8

A všetci, čo uverili, boli jedno srdce a duša, a bolo ich mnoho. A nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné. Skutky apoštolov 4,32


Ján 20,19-23 :: 1.Korintským 12,4-11 :: 4.Mojžišova 11,11f.14-17.24f.(26-30) :: Žalmy 118,15-29 :: Modlíme sa za: Mengusovce (TaS)