Zamyslenie na deň 30.5.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 24,1-28

1 Abrahám bol už starý a zošlý vekom; Hospodin ho vo všetkom požehnával. 2 Tu povedal Abrahám najstaršiemu sluhovi svojho domu, správcovi celého svojho majetku: Polož si, prosím, ruku pod moje bedrá! 3 Zaviažem ťa prísahou na Hospodina, Boha nebies a zeme, že môjmu synovi nevyberieš ženu z dcér Kanaáncov, medzi ktorými bývam, 4 ale pôjdeš do mojej vlasti a k môjmu príbuzenstvu a vyberieš ženu pre môjho syna Izáka. 5 Sluha mu odpovedal: Keby však tá žena nebola ochotná ísť so mnou do tejto krajiny, či mám potom odviesť tvojho syna späť do krajiny, z ktorej si sa vysťahoval? 6 A Abrahám mu odpovedal: Chráň sa odviesť mi syna tam späť. 7 Hospodin, Boh nebies, ktorý ma vyviedol z môjho otcovského domu, z mojej vlasti, a ktorý hovoril so mnou a takto mi prisahal: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu! On sám pošle pred tebou anjela, aby si vybral odtiaľ ženu pre môjho syna. 8 Ak by však žena nebola ochotná ísť s tebou, budeš zbavený tejto prísahy, mne danej. Len mi syna neodveď tam späť. 9 Vtedy sluha položil ruku pod bedrá svojmu pánovi Abrahámovi a odprisahal mu to. 10 Potom sluha vzal spomedzi tiav svojho pána desať a odišiel, majúc v rukách rozličné cennosti svojho pána. Vybral sa a šiel do mezopotámskej Sýrie, do Náchórovho mesta. 11 Podvečer, o tom čase, keď ženy vychádzali naberať vodu, nechal svoje ťavy oddychovať vonku pred mestom pri studni. 12 A povedal: Hospodine, Bože môjho pána Abraháma, dopraj mi dnes šťastné stretnutie a preukáž milosť môjmu pánovi Abrahámovi. 13 Ajhľa, stojím pri prameni a dcéry mužov mesta vychádzajú naberať vodu 14 Ak deva, ktorej poviem: Nachýľ svoj džbán, aby som sa napil, povie: Napi sa, ba aj ťavy ti napojím, nech ona bude tou, ktorú si určil svojmu služobníkovi Izákovi; podľa toho poznám, že si preukázal milosť môjmu pánovi. 15 Ešte ani nedohovoril, a hľa, s džbánom na pleci prichádzala Rebeka, ktorá sa narodila Betúélovi, synovi Milky, ženy Abrahámovho brata Náchóra. 16 Deva bola veľmi krásna na pohľad, bola pannou a muž ju ešte nepoznal; zostúpila k prameňu, naplnila džbán a vyšla hore. 17 Tu jej sluha pobehol v ústrety a povedal: Dajže sa mi napiť trochu vody zo svojho džbána. 18 Ona odvetila: Napi sa, pane; chytro si spustila džbán na ruku a dala sa mu napiť. 19 Keď sa mu dala napiť, povedala: Aj tvojim ťavám naberiem, nech sa dobre napijú. 20 Chytro vyliala džbán do žľabu a bežala k studni znovu nabrať; tak nabrala všetkým jeho ťavám. 21 Muž ju mlčky pozoroval, aby zistil, či Hospodin úspechom korunoval jeho cestu, alebo nie. 22 Keď sa ťavy dobre napili, muž vybral zlatý krúžok do nosa vo váhe pol šekela, i dva náramky na jej ruky vo váhe desať šekelov zlata 23 a opýtal sa: Povedz mi, čia si ty dcéra? Budeme mať v dome tvojho otca miesto prenocovať? 24 Ona mu odpovedala: Som dcéra Betúéla, syna Milky, ktorého porodila Náchórovi. 25 Ďalej mu povedala: Slamy i krmu máme hojnosť, aj miesta na nocľah. 26 Tu muž padol na kolená, poklonil sa pred Hospodinom 27 a povedal: Požehnaný Hospodin, Boh môjho pána, Abraháma, ktorý môjmu pánovi neodňal svoju milosť a vernosť. Naozaj som na ceste, ktorou ma Hospodin priviedol do domu príbuzných môjho pána. 28 Potom deva bežala vyrozprávať domácim svojej matky všetko, čo sa stalo.


O dôvere. Po 15 týždňoch znovu pokračujeme v čítaní z Prvej knihy Mojžišovej (Genesis). Sú to skúsenosti praotca Abraháma a jeho rodiny. Dnešný príbeh je dlhý, neobvyklý a napokon aj napínavý: Ako sa podarí nájsť pre Izáka vhodnú manželku v ďalekej rodnej krajine? Boh vypočuje sluhovu modlitbu, a tak mu umožní stretnúť sa s krásnou Rebekou, dcérou Izákovho bratanca Betúéla. Vidíme, ako aj tu Hospodin, Boh, geniálne organizuje takzvané náhody. Abrahám a jeho sluha Mu v tom dôverovali a On ich nesklamal. – – Bohu sa iste oplatí vždy plne dôverovať, najmä, keď to, čo stojí pred nami, je nad naše sily a schopnosti. Vtedy si môžeme (ako Abrahám – v. 7) pripomenúť Jeho štedré prísľuby, napríklad: „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách“ (Filipským 4,6). A potom Mu vždy znovu môžeme úprimne povedať: – – „Ty si náš milostivý a láskavý Otec. Prosím Ťa, odpusť nám všetky naše hriechy – pre obeť Tvojho Syna, Ježiša Krista. Pomôž nám tu byť stále viac pre Teba, aby sme Ťa z Tvojho Slova stále lepšie spoznávali, čoraz viac Ťa milovali a preto aj rešpektovali a aby sme vždy viac mysleli, hovorili a robili to, čo chceš Ty. Aby rástla naša dôvera voči Tebe a aby sme (ako Abrahám) prijímali stále viac Tvojho požehnania a mohli ho rozdávať vo svojom okolí.“

Pieseň: ES 631
Autor: Mikuláš Lipták


Je azda Hospodinova ruka prikrátka? 4.Mojžišova 11,23

Ježiš hovorí: Amen, opäť vám hovorím: Ak dvaja z vás budú na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Matúš 18,19


Skutky apoštolov 4,23-31 :: Modlíme sa za: Merník (ŠZS)