Zamyslenie na deň 28.5.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. slávnosť svätodušná. Pentecoste
Nie silou ani mocou, ale Mojím Duchom! znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4,6b


1.Korintským 2,12-16

12 My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali. 13 O tom aj hovoríme, nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale (slovami), ktoré učí Duch. A tak duchovné posudzujeme duchovne. 14 Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať. 15 Duchovný však posudzuje všetko, ale jeho nikto nemôže posúdiť; 16 lebo kto poznal myseľ Pánovu, aby Ho učil? My však myseľ Kristovu máme!


Duch Svätý dáva poznať, čo nám Boh daroval. Priblížme si dnešné posolstvo takouto ilustráciou: Máme pred očami umelecké výtvarné dielo. Zaujali nás farby, kompozícia, načrtnutý motív. Pôsobí sviežo, radostne, ale zobrazenia sú skôr abstraktné. Uvažujeme o tom, čo vyjadruje, aké je jeho posolstvo. Pristúpi k nám jeho autor. Jednoduchými slovami poukáže na náznak kmeňa, ratolesti, prameňa vody… a zrazu nám to „dochádza“: Jasné! Nový život v Kristovi! Stačí pár slov a obraz má pre nás úplne inú výpovednú hodnotu. Hovoríme si: „Ako som to mohol nevidieť?!“ Už to nie sú len farby, tvary, náznaky – je to Nový život! – – Aj na Božie slovo, kresťanstvo, cirkev sa môžeme pozerať ako na knihu, slová, kostol, služby Božie, vnímať to všetko ako niečo, čo je „fajn“, dôležité a potrebné, ale stále akoby zahmlené, neurčité. Keď k nám však prehovorí Boh, keď otvorí naše oči konaním Svojho Ducha, vtedy to pochopíme veľmi jasne. Slovami 12. verša: „My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval.“ – – Na Letnice zoslal Boh Ducha Svätého. Konaním Ducha poznali učeníci a všetci, ktorých sa dotkla ich zvesť, čo nám Boh daroval: Pána Ježiša Krista, Jeho milosť, odpustenie a vzkriesenie cez Jeho kríž a nadovšetko istotu spasenia a večného života.

Modlitba: Prosíme Ťa, Duchu Svätý, aby sme jasne spoznali, čo nám Boh v Kristovi daroval. Prosíme Ťa o správne poznanie Božieho Slova. Prosíme aj o dar nového života.
Pieseň: ES 175
Autor: Ján Hroboň


A ja, znie výrok Hospodina, budem ohnivou hradbou okolo Jeruzalemu. Zachariáš 2,9

Keď nadišiel deň Turíc, ukázali sa im akoby ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý. Skutky apoštolov 2,1.3-4


Ján 14,15-19(20-23a)23b-27 :: Skutky apoštolov 2,1-21 :: 1.Mojžišova 11,1-9 :: Žalmy 118,1-14 :: Modlíme sa za: Slovenskú biblickú spoločnosť