Zamyslenie na deň 29.11.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 41,8-13

8 Ty však, sluha môj Izrael, Jákob, ktorého som vyvolil, potomstvo môjho obľúbenca Abraháma, 9 ktorého som uchopil na konci zeme a povolal od jej hraníc, tebe som povedal: Ty si môj sluha, vyvolil som si ťa a nezavrhol; 10 neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa a pomôžem ti, i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. 11 Na hanbu a posmech vyjdú všetci, ktorí zlosťou kypia proti tebe. Zmenia sa na nič a zahynú mužovia, ktorí sa sporia s tebou. 12 Budeš ich hľadať, ale nenájdeš tých, ktorí sa s tebou vadia; zmenia sa na nič a na márnosť mužovia, ktorí bojujú proti tebe, 13 lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem!


„Neboj sa, ja ti pomôžem!“ To je mocné Božie povzbudenie do každej mojej situácie. Všemohúci nebeský Otec ma drží za ruku a pomôže mi v každej úlohe alebo ťažkosti! Nijaký problém nie je väčší, než je Jeho nekonečná moc. A Jeho láska ku mne je dokonalá: Boh ma má nadovšetko rád – napriek všetkému! On ma uisťuje: „Neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj!“ (v.10). Dobre je každý deň si to pripomínať! – – No platí to určite aj pre mňa? Veď v našom texte Boh takto – s láskou – oslovuje „Izrael, potomstvo Abraháma“ – platí to teda pre Jeho vyvolený ľud – pre Židov. Boh ich doteraz nezavrhol, o tom niet pochýb, veď to čítame aj v Novej Zmluve: „Či Boh zavrhol Svoj ľud? Vôbec nie!“ (Rim 11,1a). Aj tu to On sám zdôrazňuje: „Ty si môj sluha, vyvolil som si ťa a nezavrhol!“ (v.9). O nepriateľoch Židov tu Hospodin hovorí: „Na hanbu a posmech vyjdú všetci, ktorí zlosťou kypia proti tebe!“ (v.11). To zažíval aj vyše 70-ročný štát Izrael počas svojich mnohých nepriateľmi vynútených vojen. – – Môžem si teda aj ja prisvojiť toto Božie povzbudenie pre potomkov Abraháma: „Neboj sa, ja ti pomôžem!“? Áno! No len vďaka mojej viere v dokonalú obeť Ježiša Krista za všetky moje viny: „Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú synovia Abrahámovi!“ (Gal 3,7).
Modlitba: Chválime a velebíme Ťa, Bože, za lásku, o ktorú sa môžeme vždy oprieť. Ďakujeme, že stále pomáhaš a posilňuješ v nás vieru, aby sme boli zachránení. Amen.
Pieseň: ES 270, 486, 494
Autor: Mikuláš Lipták


Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa Ho boja. Žalm 103,13

Ježiš hovorí: Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v kráľovstve nebeskom. Matúš 8,11


Židom 13,10-16 :: Modlíme sa za: Bzince pod Javorinou (Po)