Zamyslenie na deň 28.11.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 41,1-7

1 Zmĺknite predo mnou, ostrovy, národy, čakajte na môj dôkaz! Nech sa priblížia, a potom nech hovoria. Spoločne predstúpme pred súd! 2 Kto vzbudil od Východu toho, ktorého víťazstvo stretá na každom kroku? Kto mu dáva napospas národy a podmaňuje kráľov? Jeho meč ich mení na prach, Jeho luk na rozviate plevy. 3 Prenasleduje ich, bezpečne tiahne vpred, sotva sa nohami dotkne chodníka. 4 Kto to spôsobuje a koná? Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja. 5 Ostrovy to videli a zhrozili sa, okraje zeme sa trasú. Približujú sa a prichádzajú. 6 Jeden druhému pomáha, a inému vraví: Vzchop sa! 7 Kováč posilňuje zlatníka, a ten, čo kladivom uhládza, toho, kto bije na nákovu; o letovaní vraví: Dobré je to! Upevňuje to klincami, aby sa neklátilo.


Užasnuté ostrovy. V prečítanom texte sme sa dvakrát stretli s „ostrovmi“. Izaiáš píše o mocnom Božom pôsobení. Oznamuje záchranu národa v cudzine Babylonu. Takto sa Boh oslávi pred celým svetom, keď všetky národy uvidia, ako sa desaťročia stratený maličký Izrael vráti naspäť. Spomedzi všetkých odvedených národov to bude iba on. No nie je to obrovský spôsob manifestácie existencie a moci jediného živého Boha? Všetci pohania budú žasnúť… – – Božie pôsobenie možno pozorovať aj v našom kresťanskom živote. Ľudia okolo nás vidia, ako vo svojej viere zápasíme vo svete, ako sa snažíme mať v mnohom iné názory a konanie. Tento náš spôsob života Pán Ježiš nazval „soľou zeme“ (Mt 5,13). V teologickej disciplíne zvanej etika sa dočítame, že práve kresťania so svojimi postojmi sú dnes svedomím spoločnosti. Ak sú nekresťanské a niekedy aj zlé aj zákony štátu, kresťania by sa mali správať a aj sa správajú celkom inak. Toto na nás svet vidí. Podľa nášho konania, nielen rozprávania, potom dokážu iní rozoznávať svoje vlastné konanie. – – Otázka dnešného dňa: V čom dnes na mne ľudia vidia Božie pôsobenie? Ako sa prostredníctvom môjho príkladu dostávajú do konfrontácie s Božími zákonmi? – – Boh je mocný tak v prípade zajatého Izraela v Babylone, ako aj dnes v prípade kresťana v nekresťanskom prostredí. Nechajme Ho Božsky pôsobiť vo svojom živote!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nám dávaš silu obstáť v skúškach života. Odpusť, že ju často nevyužívame. Veď nás preto Svojím Duchom, aby sme konali dobro na Tvoju česť. Amen.
Pieseň: ES 695
Autor: Ľubo Beňo


Navráť sa, Hospodine, vysloboď mi dušu; spomôž mi pre Svoju milosť. Žalm 6,5

Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo Ho prosia! Matúš 7,11


1.Tesalonickým 5,9-15 :: Modlíme sa za: Bystré (Šz)